سوالات متداول با علاقه مرکب


یادگیری مداخله ای (مستقیم و غیر مستقیم) و غیر مداخله ای (تصادفی) افعال مرکب انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

اگر چه مطالعات متعددی در زمینه یادگیری لغات در زبان انگلیسی صورت پذیرفته است،تعداد اندکی از این مطالعات به تاثیر رویکرد های متفاوت آموزشی بر یادگیری افعال مرکب توسط زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی اختصاص یافته است. برخی از این مطالعات به دسته بندی این افعال مرکب پرداخته اند ( ساید 1990، داروین وگری 1999). بعضی دیگر برمشکلات یادگیری این افعال مرکب تاکید داشته اند ( کرنل 1985 ، لیائو و فوکویا 2004، اسمیت و سیانوا 2007). اگرچه مطالعات اندکی در زمینه تاثیرآموزش مستقیم ودستکاری داده ها به صورت جداگانه ای انجام پذیرفته (صدیقی و طاقارچی 2001، کائو2001). قلت مطالعه ای جامع که درصدد بررسی تاثیر شیوه های مستقیم ،غیرمستقیم و یا تصادفی بر یادگیری این افعال مرکب توسط زبان آموزان ایرانی باشد، محقق را بر آن داشت با در مطالعه موجود به مقایسه تاثیرات این سه شیوه بپردازد. مبنای نظری حاضر بر سه مدل یادگیری پیشنهاد شده توسط کراشن ، اسمیت و سوین استوار است .پرسشهای تحقیق از این قرارند: 1)آیا تفاوت معناداری بین تاثیرروشهای غیر مداخله ای ( یادگیری تصادفی) و مداخله ای ( مستقیم و یا غیرمستقیم ) بر تشخیص افعال مرکب توسط زبان آموزان ایرانی وجود دارد ؟ 2) آیا تفاوت معناداری بین تاثیر روشهای غیر مداخله ای( یادگیری تصادفی ) و مداخله ای ( مستقیم و یا غیرمستقیم) بر تولید افعال مرکب توسط زبان اموزان ایرانی وجود دارد ؟ تحقیق حاضر به صورت شبه تجربی صورت پذیرفته است .جامعه مورد مطالعه متشکل از سه کلاس21 نفره از زبان آموزان دختر مشغول به تحصیل در آموزشگاه زبان میلاد واقع در تهران بود. مجموع 63 زبان آموز مذکور همگی پس از گذراندن آزمون تعیین سطح موسسه و مصاحبه شفاهی به عنوان زبان آموزان سطح میانی دراین موسسه شناخته شدند . محدوده سنی این زبان آموزان بین 13 تا 17 سال بود. این زبان آموزان کتاب سوم از سری نیو اینتر چنج (ریچاردرز، هال و پراکتر 2005) را مطالعه کردند . سه کلاس مذکور سه گروه مورد نظر در این مطالعه را تشکیل دادند .مشتمل بر گروه عدم مداخله ای ،گروه مداخله ای مستقیم و گروه مداخله ای غیرمستقیم .قبل از شروع تحقیق همگنی گروههای مذکور توسط آزمون تافل سنجیده شد. در جلسه متعاقب این آزمون طی آزمونی میزان آشنایی زبان آموزان مورد نظر با افعال مرکب موجود در متون این تحقیق سنجیده شد و افعال مرکبی که زبان آموزان با آنها آشنائی داشتند از لیست حذف شد و سایر این افعال مرکب به عنوان افعال مرکب مورد نظر در این مطالعه انتخاب شدند. زبان آموزان هر سه گروه 10 متن برگزیده از دو کتاب افعال مرکب انگلیسی (وایتس جونز ، 2001) و کاربرد افعال مرکب انگلیسی ( مک کارتی و ادل 2004) را دریافت کردند . برای هر سه گروه هر متن حاوی سه سوال درک مطلب در انتهای متن بودند . با این تفاوت که زبان آموزان گروه غیر مداخله ای متون را بدون هیچ تغییر، گروه مداخله ای غیر مستقیم متون را منضم به توضیحات حاشیه در ارتباط با معنای افعال مرکب و گروه مداخله ای مستقیم متون را منضم به توضیحات به همراه تعدادی تمرین با هدف هدایت زبان آموزان به تولید این افعال مرکب دریافت کردند. از هر گروه به تناسب متنی که دریافت کردند خواسته شد که ابتدا متون مذکور را با سرعت بخوانند و سپس سوالات درک مطلب و یا تمرینات پس از سوالات را انجام دهند . متون مذکور طی 10 جلسه و بر طبق روال مذکور ارائه شد. یک جلسه پس از اتمام متون، قسمت تولیدی پس- آزمون طراحی شده توسط محقق که مشتمل بر بیست محاوره کوتاه یا جای خالی در قسمت افعال مرکب بود به زبان آموزان هر سه گروه ارائه شد . در جلسه متعاقب آن بخش تشخیصی پس- آزمون که متشکل از بیست سوال 4 گزینه ای بود به زبان آموزان مذکور ارائه شد همانگونه که اشاره شد پس از بررسی همگنی گروهها و اندازه گیری دانش آنها در زمینه افعال مرکب نتایج بدست آمده از آزمون نهایی با استفاده از آزمون آنوا مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده حاکی از برتری گروه مداخله ای مستقیم در یادگیری افعال مرکب (در هر دو زمینه تشخیص و تولید) بود . همچنین میزان یادگیری گروه مداخله ای غیر مستقیم در حد بسیار کمی بهتر از گروه عدم داخله ای بود. باتوجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که روشهای غیر مستقیم برای یادگیری افعال مرکب توسط زبان آموزان ایرانی کافی نیست .در چنین مواردی استفاده از روشهای مستقیم راه حلی برای وادار کردن زبان آموزان به توجه بیشتر و تلاش برای تولید این افعال مرکب محسوب می شوند .البته این بدین معنا نیست که روشهای ضمنی فاقد ارزشند بلکه باید گفت کاربرد آنها همراه با سایرروشهای یادگیری افعال مرکب می تواند بیشتر مفید واقع شود .مطالعات آتی می تواند به مطالعه تاثیرات بلند مدت شیوه های مستقیم یادگیری بپردازد 0همچنین از آنجایی که سن جمعیت مورد مطالعه می تواند عامل مهمی در تعیین نتایج بدست آمده باشد، مطالعات آینده می توانند به مطالعه جمعیت تحقیقی بزرگسال بپردازد . در مطالعات بعدی باید در نظر داشت که استفاده از انواع دیگری از تمرین وفنون آموزشی وسایر انواع دستکاری متن ممکن است به تغییر در نتایج به دست آمده بینجامد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر بوردهای هوشمند برافزایش انگیزه و یادگیری افعال چند کلمه ای توسط زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی

این تحقیق به بررسی تاثیر وایت بوردهای هوشمند بعنوان یک وسیله مفید آموزش بر یادگیری افعال دو کلمه ای و انگیزه یادگیری زبان آموزان سال چهارم در شهرستان خرمشهر، ایران پرداخته است. از میان کلاس های سال چهارم دبیرستان یکی از دبیرستان سوالات متداول با علاقه مرکب های خرمشهر دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شده است. و از هر کلاس 15 نفر که علاقه مند به شرکت در کلاس فوق العاده زبان انگلیسی بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند تعداد کل دان.

بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران

وفاداری ورزشکاران به عنوان یکی از عوامل حیاتی در موفقیت باشگاه های ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی تحقیق بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای از قبیل اعتماد، رضایت مندی و تعهد بر وفاداری فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر ایران بود.دراین خصوص مدلی از بررسی روابط علی میان پیش زمینه ها و پیامد بازاریابی رابطه ای ارائه شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآور.

بررسی تاثیر استفاده از پیام کوتاه تعاملی بر یادگیری افعال مرکب انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

افزایش سریع در استفاده از فن آوری فرصت های جدیدی برای افزایش کیفیت آموزشی وتغییراتی در پردازش اطلاعات توسط دانش آموزان ایجاد کرده است. تلفن همراه به عنوان یکی از موفق ترین فن آوری های دهه گذشته، می تواند به عنوان یک ابزار پشتیبانی یادگیری مبتنی بر کلاس درس را به یادگیری در هر زمان و در هرمکان فراهم کند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پیام کوتاه، که یک برنامه محبوب تلفن همراه در میان دانش آموزا.

تاثیر مقایسه ای بازخورد مستقیم و غیر مستقیم تصحیحی در دو روش تدریس فرآیند محور و فرآورده محور نوشتار بر یادگیری نوشتار زبان آموزان

هدف از انجام این تحقیق تعامل دادن فراگیران زبان انگلیسی در یک نوع فرآیند محور و محصول محور بر اساس دستورالعمل نوشتار بوده که اثرات بازخورد مستقیم و غیر مستقیم معلم را بر روی نوشتار فراگیران زبان انگلیسی بررسی می کند. چهار گروه از زبان آموزان که دانش زبانی انها در حد متوسط بود در این تحقیق شرکت کردند. تعداد کل شرکت کنندگان 85 نفر از زبان آموزان دختر بودند که بصورت روش انتخابی غیر تصادفی انتخاب ش.

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ.

بررسی مقایسه ای توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و روش غیر مستقیم

تأثیر روش ارائه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی (روش مستقیم و روش غیرمستقیم) بر توانایی پیش بینی جریان‌های نقدی آتی از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا روش ارائه اطلاعات جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اثر مهم و معنی داری بر توانایی پیش بینی آن می‌گذارد؟ 2) آیا اطلاعات ناخالص دریافت‌ها و پرداخت‌های نق.

نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1

نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1 ، یک بیماری شدید است که ابتدا عملکرد اعصاب و کبد را معیوب میکند. بیشتر افراد مبتلا به این بیماری عدم عملکرد مغزی شدید ( انسفالوپاتی ) دارند که با گذر زمان تشدید میشود ، این بیماران به سختی رشد کرده و وزن قابل انتظار را نمیگیرند ( نارسایی رشدی ). در برخی موارد ، افراد بیمار تون ماهیچه ای غیرعادی ( افزایش یا کاهش تون ماهیچه ای ) ، تاخیر رشدی ، تشنج ، از دست دادن حس در اندام ها ( نوروپاتی محیطی ) و سر کوچک غیرعادی ( میکروسفالی ) دارند. دلیل ایجاد بیماری بروز جهش در ژن GFM1 می باشد که این ژن را می توان از طریق پانل NGS بیماری های متابولیک و همچنین نوروژنتیک آزمایشگاه مندل مورد بررسی قرار داد.

بررسی 485 ژن مرتبط با بیماری های متابولیک

بررسی 551 ژن مرتبط با نوروژنتیک و بیماری های عضلانی

نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1

مشخصات نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1

نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1

Combined oxidative phosphorylation deficiency 1

توصیف بیماری

نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1 ، یک بیماری شدید است که ابتدا عملکرد اعصاب و کبد را معیوب میکند. بیشتر افراد مبتلا به این بیماری عدم عملکرد مغزی شدید ( انسفالوپاتی ) دارند که با گذر زمان تشدید میشود ، این بیماران به سختی رشد کرده و وزن قابل انتظار را نمیگیرند ( نارسایی رشدی ). در برخی موارد ، افراد بیمار تون ماهیچه ای غیرعادی ( افزایش یا کاهش تون ماهیچه ای ) ، تاخیر رشدی ، تشنج ، از دست دادن حس در اندام ها ( نوروپاتی محیطی ) و سر کوچک غیرعادی ( میکروسفالی ) دارند. بیماری کبد در افراد مبتلا به این بیماری شایع است و افراد سریعا دچار نارسایی کبدی میشوند. افراد مبتلا به این بیماری معمولا تجمع بالقوه مخاطره آمیز ماده شیمیایی به نام اسید لاکتیک در بدن خود ( اسیدوز لاکتیکی ) نیز دارند. ویژگیهای نورولوژیکی نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1 به میزان زیادی به علت آنومالی های مغزی شامل نازک شدن بافت متصل کننده دو نیمه مغز به هم ( هیپوپلازی کارپوس کالوزوم ) و از دست دادن بافت مغزی به نام ماده سفید ( لوکودیستروفی ) بویژه در نواحی از مغز به نام گانگلیا بازال که در حالت طبیعی به کنترل حرکت کمک میکند ، میباشند. افراد مبتلا به نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1 معمولا بعد از اوایل کودکی زنده نمیمانند گرچه برخی افراد بیشتر عمر میکنند.

فراوانی

نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1 ، نسبتا یک بیماری نادر است گرچه شیوع دقیق آن مشخص نمیباشد. حداقل 12 فرد بیمار در سوالات متداول با علاقه مرکب مقالات علمی توصیف شده اند.

علل بیماری

نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1 از طریق جهش های ژن GFM1 ایجاد میشود. این ژن دستورالعمل هایی برای ساخت آنزیمی به نام فاکتور طویل سازی ترجمه G1 میتوکندریایی (mitochondrial translation elongation factor G1 )، فراهم میکند. این آنزیم در اندامک های سلولی به نام میتوکندری ها که مراکز تولید انرژی در سلول ها هستند ، یافت میشود. درحالیکه دستورالعمل های ساخت بیشتر پروتئین های بدن در DNA که در هسته سلول ها ذخیره شده است ( DNA هسته ای ) یافت میشوند ، تعداد کمی پروتئین و دیگر مولکول ها از DNA ذخیره شده در میتوکندری (mt-DNA) تولید میشوند. فاکتور طویل سازی ترجمه G1 میتوکندریایی در تولید پروتئین های حاصل از ژن های میتوکندریایی از طریق فرآیندی به نام ترجمه مشارکت میکند. نقش آنزیم در ترجمه هماهنگی حرکات مولکول های mtRNA که طرح هایی از mt-DNA برای ساخت پروتئین میباشند ، میباشد. این عمل باعث تداوم گردآوری پروتئین ها تا زمانی که کامل شوند ، میباشد. ژن های mt-DNA دستورالعمل هایی برای ساخت پروتئین هایی که در فرآیند تبدیل انرژی مواد غذایی به فرم قابل استفاده سلول ها (فسفریلاسیون اکسیداتیو) مشارکت میکنند ، فراهم میکنند. جهش های ژن GFM1 عملکرد فاکتور طویل سازی ترجمه G1 میتوکندریایی را حذف کرده یا کاهش میدهند.

در نتیجه پروتئین های میتوکندریایی مشارکت کننده در فسفوریلاسیون اکسیداتیو به میزان کمتری تولید میشوند. ( فرآیند فسفوریلاسیون اکسیداتیو شامل 5 گروه از پروتئین ها یا کمپلکس ها سوالات متداول با علاقه مرکب است. علت نام بیماری نقص فسفریلاسیون اکسیداتیو مرکب 1 این است که این بیماری عملکرد بیش از یکی از این کمپلکس ها را معیوب میکند. ). عضوهایی که به انرژی زیادی نیاز دارند مثل مغز و کبد بویژه بیشتر سوالات متداول با علاقه مرکب تحت تاثیر نقص فسفوریلاسیون اکسیداتیو قرار میگیرند. کمبود انرژی در این بافت ها منجر به مرگ سلولی شده و باعث مشکلات نورولوژیکی و کبدی در افراد مبتلا به این بیماری میشود. به نظر میرسد دیگر بافت هایی که به انرژی زیادی نیاز دارند مثل قلب و دیگر عضلات در این بیماری تحت تاثیر قرار نمیگیرند زیرا آن ها آنزیم های بیشتری دارند که میتوانند فرآیند تولید پروتئین میتوکندریایی را انجام دهند.

الگوی توارث

این بیماری با الگوی توارث اتوزومی مغلوب به ارث میرسد ، به این معنی که هر دو کپی ژن در هر سلول حاوی جهش میباشند. والدین فردی با بیماری اتوزومی مغلوب هر کدام یک کپی از ژن جهش یافته را حمل میکنند ، اما معمولا علائم و نشانه های بیماری را نشان نمیدهند.

آویز جاسوئیچی بازی مرکب

مشخصات

  • کد محصول: po1790
  • ابعاد : (- ) cm
  • مناسب برای : آویز کیف، جا سوییچی

توضیحات تکمیلی

2 دیدگاه برای آویز جاسوئیچی بازی مرکب

هانیه شرفی – دسامبر 26, 2021

aldogallery printer – ژانویه 12, 2022

ساحل عباس زاده – ژانویه 14, 2022

ببخشید شماره 2 دیگه موجود نمیشه ؟

aldogallery printer – ژانویه 15, 2022

برای اطلاع از زمان شارژ شدن این محصول خبرنامه را فعال کنید تا به محض شارژ شدن برایتانم پیامک ارسال شود

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

کیف آتاشا

کیف مایا

کیف ارکید – سفید

محصولات مرتبط

کیف هندزفری ایشا شماره2

عینک دودی آرسن

کیف هندزفری ایشا شماره 3

کیف هندزفری ایشا شماره 5

کیف هندزفری ایشا شماره 4

عینک دودی ماسیس

کیف هندزفری ایشا شماره6

عینک دودی آرژان

لینک‌های پرکاربرد
دربارۀ ما

ما فروشگا آلدوگالری هستیم، هدف ما این است که فروشگاه اختصاصی دختران و زنان ایرانی باشیم. برای همین بهترین اجناس را با پایین‌ترین قیمت به سراسر ایران ارسال می‌کنیم.

تماس باما

آدرس: تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص – بعداز چهارراه ایرانخودرو – خیابان جهاد – کوچه قدس یکم پلاک 3
شماره تماس: 02634561927
واتس‌اپ پشتیبانی: 09045976543
اینستاگرام: Aldo.gallery

سوالات متداول با علاقه مرکب

سلام به همراهان همیشگی من در سایت پاسارگاد24

با توجه به تجربه ی چندین ساله ام در شرکت بیمه پاسارگاد چه در زمینه ی فروش مستقیم بیمه های زندگی و چه در زمینه ی جذب و آموزش نمایندگان بیمه های عمر بر آن شدم تا با جمع بندی تجربیات عملی خود در طی شش سال چکیده ی آن را در اختیار همکاران قدیمی خود و افرادی که تصمیم دارند وارد این صنعت شوند و نیاز به تکمیل اطلاعات دارند، ارائه نمایم.

قسمت اول

ویژگی های ذاتی یک نماینده بیمه موفق

در این عنوان ویژگی های حرفه ای شدن در صنعت بیمه را به دو بخش ویژگی های ذاتی و ویژگی های اکتسابی تقسیم بندی کرده و سپس علل و عوامل آن را با هم مرور خواهیم کرد. آیا شما برای اینکه یک نماینده حرفه ای فروش بیمه زندگی باشید باید به ویژگی های شخصیتی خود نیز توجه کنید یا خیر؟ مسلما جواب به این سوال بله است، زیرا اگر شما دارای شخصیتی درون گرا ، خجالتی یا فاقد اعتماد به نفس لازم سوالات متداول با علاقه مرکب باشید و علاقه ای به ایجاد ارتباط با دیگران نداشته باشید هیچوقت نمیتوانید در صنعت بیمه و هر گونه شغلی که ماهیتا نیاز به برقراری ارتباط مستمر با مردم دارد موفق باشید.

توهم موفقیت با تاسیس دفتر نمایندگی بیمه!

یکی از اصلی ترین و مهم ترین فاکتور های موفقیت در شغل ما ایجاد ارتباط است. بعضا در کلاس های آموزشی اخذ کد نمایندگی بیمه پاسارگاد با داوطلبانی مواجه شده ام که در ابتدای کار به دنبال امتیاز تاسیس دفتر میگردند و یا به دلیل اینکه ملکی واجد شرایط دفتر نمایندگی بیمه دارند، به این فکر افتاده اند که به جای خالی ماندن ملک یا مغازه ی خود ، آن را تبدیل به دفتر نمایندگی بیمه کنند.

شغل نمایندگی بیمه و درامد سرشار آن و جایگاه اجتماعی این کار باعث محبوبیت شدید این شغل در بین مردم شده است ولی باید در کمال صداقت به شما بگویم که آواز دهل شنیدن از دور خوش است.

به جرات به شما گوشزد میکنم که صرف داشتن شیک ترین دفتر نمایندگی بیمه در بهترین نقطه ی شهر هیچگونه تضمینی برای موفقیت شما در کار بیمه نخواهد بود. پس به جای رویا پردازی به این فکر کنید که نشستن شما در دفتر، مشتریان را به سمت شما سرازیر نخواهد کرد، آن هم در این فضای رقابتی جامعه ی امروز که هر روزه رقیبان شما خود را به جدیدترین اصول و فنون بازاریابی مسلح میکنند و برای تصاحب سهم شما از بازار رقابت میکنند.

تکیه بر دانش، ایجاد روابط و برنامه ریزی جهت پیشرفت در صنعت بیمه

همچنین این را بدانید که در این راه تنها هستید و هیچکس قرار نیست به کمک شما بیاید! این حرف را شخصی به شما میگوید که در تیم خود بالای 100 نفر نماینده فعال از سراسر کشور دارد و هر روزه با متقاضیان اخذ کد نمایندگی بی شماری در ارتباط است! چه بسیار داوطلبانی را دیده ام که به امید حمایت اقوام و فامیل یا فلان آشنا در اداره های دولتی وارد این کار میشوند و در ادامه یا خود را تنها میبیند یا با انتظارات مالی نزدیکان خود مواجه میشود.

پس بدانید که در این راه نباید به حمایت هیچکس جز خودتان و خدای بزرگ دل ببندید.

ایجاد ظرفیت نه شنیدن برای موفقیت و فروش بیشتر

نه شنیدن در کار فروش بیمه های عمر کاملا عادی است. شما باید برای ورود به این حرفه ذاتا خوش سوالات متداول با علاقه مرکب برخورد و اجتماعی باشید ، با مردم مدارا کنید و صبوری یکی از مهم ترین فاکتور های شخصیتی شما باشد. اگر فکر میکنید همه قرار است با اولین پیشنهاد از شما بیمه بخرند و طاقت شنیدن نه از مشتریان خود را ندارید همین الان از این شغل خداحافظی کنید!

شغل بیمه و فروش بیمه زندگی هم مانند تمام کسب و کارهای دیگر نیاز به صبوری دارد، حتی خود ما هم بارها شده برای خرید یک جنس به مغازه های متفاوتی سر میزنیم یا حتی زمان زیادی را صرف پیدا کردن یک جنس خاص با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازارهای مختلف شهر میکنیم. آیا تمام مغازه داران به دلیل اینکه مشتری از مغازه ی آنها خرید نمیکند باید کاسبی اشان را تعطیل کنند؟ مسلما خیر، نه شنیدن جزء جدا نشدنی از کار ماست، به عقیده ی من نه شنیدن به پیشرفت کار ما کمک هم خواهد کرد چون باعث بالا رفتن تجربه ی ما خواهد شد و تجربه برای ما یعنی همه چیز، پس نگران نه شنیدن ها نباشید ، من به شخصه در زمانی که بصورت مستقیم کار فروش را انجام میدادم یک جمله ی معروف برای خودم داشتم که " همه باید از من بیمه بخرند، شاید الان نه ولی بالاخره یک روزی خودشان به سراغم میایند" و دقیقا هم همین شد منتها تعدادی از مشتریان زمانی برای خرید بیمه به من مراجعه کردند که دیگر کار از کار گذشته بود (بخاطر وقوع خسارت) و این بار جواب من به آنها نه بود!!

درک اثر مرکب جهت پیشرفت در زندگی شخصی و نمایندگی بیمه

شما باید فردی منظم و مقید به رعایت اصل مرکب در زندگی باشید، عزیزان من هیچ مهارتی در ما از بدو تولد تا به الان که در سنین بزرگسالی هستیم به یک باره پدید نیامده است. همه ی مهارت های دنیا بر پایه تکرار و تمرین به دست آمده است. اصل مرکب میگوید تغییرات بزرگ به یک باره اتفاق نمیفتند و همه ی آنها از تکرار خرده عادت های کوچک ایجاد میشود.

رها کنید این تب یک شبه به همه چیز رسیدن را که آفت جان جامعه ی ما شده است، یک شبه کسی لاغر نمیشود، در طی ده روز کسی ثروتمند نخواهد شد هیچ فرمول طلایی و راه میانبری وجود ندارد ! بهشت را به بها دهند نه به بهانه. برای رسیدن به هر موفقیت بزرگی باید بهای آن را پرداخت کنید، بهای موفقیت در کار بیمه تکرار و تکرار و تکرار است.

برای ایجاد ارتباط با افراد و مشاوره دادن برای خود برنامه ای تنظیم کنید. شما اگر در کل روز فقط چهار ساعت را به این کار اختصاص دهید و حتی دو روز در هفته را هم کاملا استراحت کنید و کاری انجام ند هید و به این برنامه ی خود فارغ از هر نتیجه ای مقید باشید، در عرض یکسال به درامد فوق العاده خوبی خواهید رسید.

از نظر روانشناسی انجام کارهای بزرگ برای انسان دشوار است زیرا مغز ما موجودی راحت طلب است و دوست ندارد ما به سختی بیفتیم!! و تنها راه گول زدن این غول درون، خرد کردن هدف های بزرگ به هدف های کوچک تر و آسان تر است منتها با برنامه ریزی نظام مند و ادامه دار.

احساسات چراغ راهنمای شماست

موضوع احساس، عشق و علاقه به نظر شخص بنده از مهم ترین عوامل موفقیت در این کار است چون تجربه ی شخصی به من ثابت کرد حتی اگر آدم خجالتی و درون گرایی باشید یا توانایی ارتباط گیری زیاد با مردم را نداشته باشید ولی احساس خوب و عشق به این کار داشته باشید حتما درآن موفق خواهید بود.

بله دوستان من ، خود من در ابتدای ورودم به این کار هیچیک از فاکتور های شخصیتی لازم را نداشتم ولی عاشق این کار بودم در کنار کسب تجربه ی کار بیمه ای از نظر شخصیتی هم رشد و تغییر بسیاری داشتم ، هنوز خودم را بصورت کامل موفق نمیدانم ولی احساس خوب من و عشق به کاری که انجام میدهم انرژی مضاعفی را در وجودم شعله ور میکند و امید دارم به آینده ای سوالات متداول با علاقه مرکب بسیار بسیار زیباتر .

شما هم باید به عنوان نماینده بیمه به این کار علاقمند باشید ، سختی های کار ما کم نیست، وقت و بی وقت تماس مشتریان با شما ، کار کردن در ایام تعطیل ، بروکراسی های اداری و مشکلات با بخش های سازمانی همه و همه جزئی از کار ماست پس این اصل را فراموش نکنید که شما حق خسته شدن دارید ولی حق جا زدن هرگز.

در قسمت دوم این مقاله به بیان ویژگی های اکتسابی برای موفق شدن در صنعت بیمه و لزوم کار با یک تیم آموزشی حرفه ای را بیان خواهم کرد

خرید کتاب بازی مرکب اثر مکسول ویلبرت از نشر آذرمیدخت

کافیه کتابی رو که مدنظرتونه را در سایت ما ثبت، و بعد خیلی راحت درب منزل تحویل بگیرید.

سفارشات در شهر تهران در همان روز انجام میشه و پرداخت درب منزل میباشد و شهر های دیگر

48 تا 72 ساعت انجام میشه (واریز جلوتر انجام میشه)

لازم نیست ساعت ها وقت و هزینه اضافی به خرج بدید فقط کافیه بانک کتاب شهر رو دنبال کنید.

دیجی بوک شهر تجربه ای لذت بخش از خرید اینترنتی را برای شما تداعی می کند.

ثبت سفارش در بانک کتاب شهر از 4 طریق امکان پذیر است همراه با ارسال رایگان (تهران) و تخفیف ویژه

1-تماس تلفنی با شماره های 02166403037///02166403046

به راحتی از یکی از چهار طریق بالا آن را ثبت کنید

بانک کتاب شهر فعال ترین مجموعه در زمینه فروش کتاب بوده و با دارا بودن کامترین آرشیو در تمامی زمینه ها

همواره تلاش میکند نیاز مشتری را برای خرید کتاب بسیار کوتاه نماید

اکنون می توانید برای خرید کتاب بازی مرکب اثر مکسول ویلبرت از نشر آذرمیدخت از فروشگاه بوک شهر اقدام کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.