آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله


اتکا ارقام آریا

موارد مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

1-بر اساس استانداردهای حسابداری با وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترازنامه ، تعدیلاتی باید صورت گیرد که این مهم در مقررات مالیاتی در نظر گرفته نشده است.
2-در استانداردهای حسابداری معاملات به دو گروه سریع المعامله و بلند مدت طبقه بندی می شوند. سود وزیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریهای معاملاتی در پایان سال به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد ، اما زیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هر ساله به حساب سود و زیان دوره منظور شده ولی سود تحقق نیافته به حساب صاحبان سهام منتقل می شود و به حساب سود وزیان سال مورد رسیدگی منظور نمی شود، این در حالی است مقررات مالیاتی زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریها در پایان سال را هزینه قابل قبول نمی داند و قبول زیان به عنوان هزینه قابل قبول و مشمول مالیات نبود سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام دور از منطق مالیاتی است.
3-استانداردهای حسابداری شرایطی را برای شناسایی درآمد در نظر دارند ، که بحث در مورد آن به کرات صورت گرفته ، ولی بر طبق منطق مالیاتی فروش یا درآمد به محض انجام معامله باید در دفاتر ثبت و در صورت عدم وصول وجه درآمد یا کالای فروش رفته برابر بند 23 ماده 148 جز هزینه های قابل قبول است.

استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

هدف صورتهای مالی
هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است،نشان می دهد.به منظور دستیابی به این هدف در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه میشود:
الف)دارائیها
ب)بدهیها
ج)حقوق صاحبان سرمایه
د)درآمدها
ه)هزینه ها
و)جریانهای نقدی
این اطلاعات همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصأ در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند.

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافتها و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.
اگرچه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌کند، لیکن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـه نقـد کفایت‌ نمی‌کنـد. برخی‌ جریانهـای‌ وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی‌ است‌ کـه‌ در دوره‌های‌ مالی‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار می‌رود منجر به‌ جریانهای‌ وجه نقد دیگری‌ در یکی‌ از دوره‌های‌آتی‌ گردد. بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید توأم‌ با صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

ستاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافتها و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.
اگرچه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌کند، لیکن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـه نقـد کفایت‌ نمی‌کنـد. برخی‌ جریانهـای‌ وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی‌ است‌ کـه‌ در دوره‌های‌ مالی‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار می‌رود منجر به‌ جریانهای‌ وجه نقد دیگری‌ در یکی‌ از دوره‌های‌آتی‌ گردد. بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید توأم‌ با صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

تفاوت شرکت فرعی و وابسته

شرکت فرعی: شرکتی است که تحت کنترل شرکت اصلی باشد
شرکت وابسته: عبارت است از یک واحد سرمایه‌پذیر که واحد سرمایه‌گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه‌گذار نیست
اشخاص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که:
الف) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک یا آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله چند واسطه:
1 -واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل مشترکی قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای فرعی و واحدهای فرعی هم‌گروه).
2 -در واحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد.
3 -بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.
ب) طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 20 با عنوان ‌حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته‌، واحد تجاری وابسته آن واحد تجاری باشد.
ج) طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 23 با عنوان ‌حسابداری مشارکت‌های خاص‌ مشارکت خاصی باشد که واحد تجاری در آن شریک خاص است.
د) از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد اصلی باشد.
هـ) از وابستگان اشخاص اشاره شده در بندهای «الف» یا «د» فوق باشد.
و) واحد تجاری باشد که توسط اشخاص اشاره شده در بندهای «د» و «هـ» کنترل می‌شود یا تحت نفوذ قابل ملاحظه آنان است و یا اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رای به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این اشخاص است.‌
ز) صندوق بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری یا واحد تجاری وابسته به آن باشد.

بنگاه های بورسی ذخیره کاهش ارزش

دلایل عدم تمایل شرکت ها به تهیه صورت های مالی تلفیقی، عدم تمایل به شفاف سازی و ایجاد امکانی برای اندازه گیری عملکرد واقعی گروه و به تبع آن ارزیابی عملکرد واقعی مدیریت شرکت مادر است که کنترل عملیات گروه شامل سیاستگذاری و هدایت عملیات را به عهده دارد. برخی گروه های اقتصادی برحسب عادت دیرینه از طریق معاملات درون گروهی اقدام به ایجاد سودهای تحقق نیافته می کنند.


این معاملات عمدتا خرید و فروش محصولات و نیز دادوستد دارایی های سرمایه ای از قبیل زمین و ساختمان و نیز معامله سهام سایر شرکت ها (خصوصا شرکت های پذیرفته شده در بورس) است که در اختیار شرکت اصلی یا شرکت های فرعی قرار دارد و با عنوان آزاد کردن gain صورت می گیرد.
در تلفیق صورت های مالی، اینگونه معاملات و سود تحقق نیافته ناشی از آنها حذف می شود که باعث کاهش سود تلفیقی گروه در مقایسه با مجموع سود شرکت های گروه خواهد بود.
در سنوات اخیر شرکت های سرمایه گذاری بانک ها که تحت فشار حسابرسان و بورس موظف به تهیه صورت های مالی تلفیقی شده اند، معاملات مزبور را با استفاده از واسطه (یا شخص ثالث) انجام می دهند.
به عبارت دیگر، فروش یکی از شرکت های گروه به شخص ثالث و خرید مجدد یکی دیگر از شرکت های گروه از آن شخص صورت می پذیرد.
بدین ترتیب با حذف اینگونه سودهای تحقق نیافته، سود تلفیقی گروه از مجموع سودهای شرکت های گروه (جمع ساده) کم تر خواهد بود.

افزایش قیمت ارز و ضرورت توجه به آثار آن در حساب‌ها

با توجه به وجود نوسان و افزایش قابل توجه در قیمت ارز در متن حاضر تلاش شده برخی آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (کاهش‌ شدید یا افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ در ارزش‌ رسمی‌ ریال‌) در تنظیم حساب‌ها و ارائه‌ صورت‌های‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ و رهنمودهایی‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورت‌های‌ مالی در شرایط مزبور ‌ ارائه‌ شود.

بر اساس استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی دارایی‌ها و بدهی‌های پولی در تاریخ ترازنامه، باید در صورت‌های مالی افشا شود و با عنایت به نوسان قیمت ارزی، اهمیت افشا اطلاعات مزبور برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی حایز اهمیت است.

۱- به موجب استانداردهای حسابداری تفاوت‌های‌ تسعیر اقلام‌ ارزی‌ که در نتیجه‌ کاهش‌ شدید یا افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ در ارزش‌ رسمی‌ ریال‌ باشد و کاهش‌ یا افت‌ مزبور بدهی‌هایی‌ را تحت‌ تاثیر قرار دهد که‌ به تازگی و به‌ طور مستقیم‌ در ارتباط‌ آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله با تحصیل‌ دارایی‌های‌ ارزی‌ ایجاد شده‌است‌ و واحد تجاری‌ قادر به‌ تسویه‌ آنها نباشد، باید به‌ مبلغ‌ دفتـری‌ دارایی‌ مربوط‌ منظـور شـود، به‌ شرط‌ آنکـه‌ مبلغ‌ دفتـری‌ پس‌ از تعدیل‌، از اقل‌ بهای‌ جایگزینی‌ و مبلغ‌ قابل‌ بازیافت‌ ناشی از فروش‌ یا کاربرد آن‌ دارایی‌ تجاوز نکند.

سهم اقلیت

طبق تعریف مندرج در استاندارد شماره 18،سهم اقلیت عبارت است از “ آن بخش از خالص عملکرد مالی و خالص داراییهای یک واحد تجاری فرعی که قابل انتساب به سهامی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق واحدهای تجاری فرعی دیگر، به واحد تجاری اصلی تعلق ندارد”. باعنایت به تعریف بالا ،چنین بنظر میرسد که سهم اقلیت ، دربرگیرنده سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات واحد تجاری فرعی با واحد تجاری اصلی نیز می‌باشد. آیا چنین برداشتی صحیح است؟

تعریف مندرج دراستاندارد درخصوص سهم اقلیت باید باتوجه به سایر مندرجات استاندارد مطالعه و بکار گرفته شود. برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید کلیه ضوابط تلفیق مقرر دراستاندارد، ازجمله حذف معاملات درون گروهی طبق بند 27 استاندارد، لحاظ شود و سپس سهم اقلیت ازخالص عملکرد مالی شرکت فرعی دراین چارچوب محاسبه گردد. بدین ترتیب سهم اقلیت ازخالص عملکرد مالی و خالص داراییهای شرکت فرعی، پس از حذف سودهای تحقق نیافته معاملاتی که آثار آن درمبالغ دفتری دارائیهای گروه منعکس است ، محاسبه و تعیین می‌شود.

۲۴ ساعت آموزش حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته

ابتدا بخشی از این پکیج آموزشی را ببینید:

مباحث آموزشی :

فصل اول : آشنایی با علم حسابداری
آشنایی اولیه با علم حسابداری و استفاده کنندگان از آن
حسابداری چیست؟،استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
تقسیم بندی حسابداری و بررسی ساختار آن
حسابداری مالی،حسابداری مدیریت
بررسی استانداردهای حسابداری و انواع سازمان های تجاری
توسعه و تحول حسابداری،اصول اخلاقی و حسابداری
استاندارد های رفتار حرفه ای،انواع سازمان های تجاری
انواع واحدهای تجاری و معرفی شرکتهای تضامنی ، سهامی و تک مالکی
فرض شخصیت جداگانه حسابداری
قابل اتکا بودن اطلاعات ( عینیت)
اصل بهای تمام شده ، فرض ثبات واحد پولی و انجام یک تمرین
فرض تداوم فعالیت،فرض ثبات واحد پولی
بدهی ها،بررسی مبادلات مربوط به واحد تجاری
تعریف یک سند پرداختی
مبادلاتی که باعث افزایش یا کاهش در سرمایه می شوند
حسابداری مبادلات یک واحد تجاری و فعالیتهای آن و…
صورتهای مالی ، سود و زیان ، سرمایه ، ترازنامه ، جریان وجوه نقد
انجام یک تمرین عملی برای درک بهتر مطالب
بررسی لغات و اصطلاحات کلیدی در علم حسابداری
اسناد پرداختی،اسناد دریافتی،اصول پذیرفته شده حسابداری
بدهی،ترازنامه،حساب پرداختنی،حسابداری مالی
حسابداری مدیریت،حساب دریافتنی
مبادله،واحد های تک مالکی
هزینه،حسابرسی،دارایی، درآمد،زیان ویژه،سرمایه
سود ویژه،سهامدار،شخصیت جداگانه حسابداری
شرکت تضامنی،شرکت سهامی،صورت سود و زیان
صورت جریان وجوه نقد،صورتهای مالی
فصل دوم : آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری
بررسی فرصتهای شغلی و ساختار مشاغل و حرفه های مختلف
حرفه حسابداری و فرصتهای شغلی
آشنایی با جدول مشاغل حسابداری در سازمانها
آشنایی با حسابداری مستقل ، مالیاتی ، مشاوره مدیریت
حسابداری خصوصی و سازمانهای حسابداری
فصل سوم : مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری
حقوق مالکانه و مفاهیم آن،سرمایه،برداشت،درآمد،هزینه
آشنایی با مفاهیم حسابداری دو طرفه ، حساب T و افتتاح حساب
مراحل ثبت اطلاعات در دفاتر ، تشریح جزئیات دفتر روزنامه
بررسی تعاریف مربوط به دفاتر،تشریح جزئیات دفتر کل
بررسی جریان اطلاعات حسابداری،انجام یک تمرین کوتاه
تشریح وضعیت حسابها و آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله نحوه اصلاح اشتباهات تراز آزمایشی
تعریف مانده عادی حسابها و بررسی چرخه حسابداری
فصل چهارم : آشنایی با نحوه مدیریت انواع حسابها
تشریح وضعیت حسابها
بررسی و مقایسه حسابداری مبنای تعهدی و مبنای نقدی
بررسی اصل شناسایی درآمدها و انجام یک تمرین عملی
مبحث اندازه گیری سودهای تجاری و مقابله هزینه ها با درآمدها
بررسی اصل تطابق، اصل مقابله هزینه ها با درآمدها
فرض دوره زمانی،تعدیلات حسابها،پیش پرداختها و تعهدی ها
پیش پرداخت هزینه ها،پیش پرداخت اجاره و ملزومات
استهلاک داراییها ، پیش پرداخت هزینه ، هزینه های معوق و انواع هزینه ها
درآمدهای معوق ، پیش دریافت درآمدها ، فرآیند تعدیل و صورتهای مالی
بررسی لغات و اصطلاحات مهم حسابداری
ارزش دفتری یک دارایی ثابت،استهلاک،استهلاک انباشته آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله
اصل شناسایی درآمد،اصل مقابله هزینه ها با درآمدها ( اصل تطابق)
پیش پرداخت هزینه ها،پیش دریافت درآمدها،تراز آزمایشی تعدیل شده
ثبت تعدیلی،حسابداری بر مبنای نقدی،حسابداری مبنای تعهدی
حساب متقابل،دارایی ثابت،درآمد معوق ( تعهدی)
فرض دوره زمانی،هزینه تعهدی(معوق)
فصل پنجم : بررسی اطلاعات حسابداری
مباحث مربوط به تکمیل ساختار حسابداری و آشنایی با کاربرگ
بررسی چرخه حسابداری ونمایش مراحل آن،کاربرگ حسابداری
آشنایی کامل با کاربرگ حسابداری و نحوه ساخت و تنظیم آن
مبحث ثبت های تعدیلی و بستن حسابها،انجام ثبتهای تعدیلی
آشنایی با نحوه بستن حسابهای موقت
بررسی مبحث مربوط به تراز آزمایشی بعد از بستن حسابها
مراحل بستن حسابها در واحد های تک مالکی
تراز آزمایشی اختتامی،بررسی انواع دارایی ها و بدهی ها
داراییهای جاری،داراییهای بلند مدت،بدهی جاری،بدهی بلند مدت
نحوه استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
نسبت های حسابداری،نسبت جاری،نسبت بدهی
فصل ششم : بررسی چرخه حسابداری
بررسی چرخه حسابداری ، فعالیتهای بازرگانی و عملیات در یک واحد بازرگانی
مقایسه سیستمهای خرید و بررسی فاکتور
مقایسه سیستمهای موجودی کالا در سیستمهای ادواری و دائمی
فاکتور خرید،آشنایی با شکل و ساختار یک فاکتور
تخفیفات و آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله هزینه های حمل کالا،تخفیفات تجاری،تخفیفات نقدی
مبحث برگشتی های خرید و تخفیفات آنها،هزینه های حمل کالا
مدیریت فروش کالا و بررسی بهای تمام شده،فروش نقدی
ثبت بهای تمام شده کالای فروش رفته،فروش کالا و مبحث فروش نسیه
تخفیفات نقدی فروش ، برگشتیهای فروش و تخفیفات
مباحث مربوط به فروش،صورتهای مالی و کنترل سود در واحد تجاری
بررسی صورتهای مالی یک واحد بازرگانی
استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
فصل هفتم : مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری
بررسی کاربرگ یک واحد بازرگانی و سیستم های نگه داری کالا
خرید کالای بازرگانی در سیستم ادواری،بهای تمام شده کالای فروش رفته
تعدیل و بستن حسابهای موقت در واحد بازرگانی
کاربرگ یک واحد بازرگانی،سیستم های اطلاعاتی در یک واحد تجاری
صورتهای مالی یک واحد تجاری،تعریف سیستم اطلاعاتی در حسابداری
بررسی ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی اثر بخش
استفاده از سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری در پردازش اطلاعات
مراحل پردازش اطلاعات در سیستمهای دستی و کامپیوتری حسابداری
طراحی سیستم های حسابداری،طبقه بندی سیستمها
طبقه بندی مبادلات (سیستمهای دستی و کامپیوتری)
سیستم های اجرای انتخابی در حسابداری، انواع گزارشات و دفاتر
انواع دفاتر،نقل از دفتر روزنامه اختصاصی به دفتر کل
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی،دفتر روزنامه خرید،دفتر روزنامه پرداختهای نقدی
نقل از دفتر روزنامه پرداختهای نقدی به دفاتر کل و معین
مدیریت دفاتر و ایجاد تعادل بین اجزاء حساب ها
کامپیوترها و دفاتر روزنامه اختصاصی، نحوه موازنه کردن دفاتر
استفاده از مدارک به جای استفاده از دفاتر روزنامه
بررسی لغات و اصطلاحات حسابداری
فصل هشتم : مدیریت حساب ها و اسناد
بررسی انواع مختلف مطالبات،آشنایی با گروه های مختلف مطالبات
بررسی سایر حسابها و اسناد دریافتنی،مبحث اعتبارات
مطالبات غیر قابل وصول یا مشکوک الوصول واندازه گیری آن
بررسی روش های مورد استفاده در مدیریت اسناد و کنترل آنها
استفاده از روش درصدی از فروش و تحلیل سنی آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله در کنار یکدیگر
مبحث فروش اعتباری، اطلاعات مربوط به اسناد دریافتنی
تعیین تاریخ سر رسید یک سند،تنزیل ( خریددین) سند دریافتنی
متوسط دوره وصول مطالبات،کامپیوتر و حسابهای دریافتنی
فصل نهم : انواع سیستمهای مربوط به مدیریت و نگهداری کالا
بررسی سیستم های ادواری و دائمی،سیستم دائمی موجودی کالا
ثبتها در سیستم ادواری موجودی کالاومحاسبه بهای تمام شده
روش های تعیین بهای تمام شده،روشهای میانگین موزون،
اولین صادره از اولین وارده و اولین صادره از آخرین وارده
اصول پذیرفته شده حسابداری و ملاحظات عملی آن
مزایاومعایب استفاده از فایفو،ضابطه ثبات رویه ( یکنواختی)
مبحث ضابطه افشای مناسب،تخمین ( برآورد ) موجودی کالا
بررسی وظایف و تکالیف حسابداری،اختیارات مخصوص،تکلیف وظایف
تفکیک عملیات از حسابداری،تفکیک وظیفه حراست داراییها از وظیفه حسابداری
تفکیک وظیفه تصویب مبادلات از وظیفه حراست داراییهای مرتبط با همان مبادلات
بررسی حسابرسی و نحوه استفاده از اسناد به عنوان مستندات
حسابرسی داخلی و خارجی،اسناد و سوابق، محدودیتهای کنترل داخلی

فصل دهم : کنترل های سیستمی بر واحد تجاری
نحوه استفاده از حساب های بانکی به عنوان وسیله ای برای کنترل
کارت نمونه امضاء،فرم واریزی نقدی بانک،چک،صورتحساب بانکی و…
چک،هزینه های چاپ دسته چک،اشتباهات صورت گرفته توسط شرکت یا بانک
مراحل تهیه صورت مغایرت بانک،نحوه اعمال کنترل داخلی بر دریافت های نقدی
گزارشگری وجوه نقد،کنترل داخلی بر دریافتهای نقدی،وصول بانکی
دریافتهای نقدی از طریق پست یا نامه رسان پرداخت کننده
کنترل های تأیید پرداخت،بررسی مبحث مربوط به تنخواه گردان
بررسی اصول اخلاقی در واحدهای تجاری،اصول اخلاقی و کنترلهای داخلی
شرکت و آیین اخلاق حرفه ای،موضوعات اخلاقی در حسابداری
چارچوبی برای قضاوتهای اخلاقی،اصول اخلاقی و کنترلهای خارجی
بررسی لغات و اصطلاحات،انتقال الکترونیکی وجوه،تنخواه گردان
چک،چک برگشتی ( بی محل)،چک معوق،سپرده بین راهی،سند پرداخت
سیستم ثابت تنخواه گردان،صورتحساب بانکی،صورت مغایرت بانک
فصل یازدهم : بررسی انواع سیستم های پرداخت
بررسی اسناد مربوط به بدهی های پرداختنی،بدهی های جاری که مبلغ معلومی دارند
اسناد پرداختنی کوتاه مدت، سیستم سند پرداخت،مالیات و پیش دریافت درآمد
مالیات فروش پرداختنی،حصه ( سهم) جاری بدهی بلند مدت
هزینه های تعهدی ( معوق)،پیش دریافت درآمد(درآمدکسب نشده)
سپرده پرداختنی مشتریان،بدهی های جاری که باید برآورده شوند
ذخیره تضمین محصول،سایر بدهیهای جاری برآوردی،آشنایی با ذخائر
بدهی ها و دارایی های احتمالی،حسابداری حقوق و دستمزد
پرداخت ناخالص و خالص پرداختنی،کسورات حقوق و مزایا
کسورات اجباری حقوق و مزایا،سیستم حقوق و دستمزد،لیست حقوق و دستمزد
حساب بانکی مخصوص حقوق و دستمزد،چک های حقوق و دستمزد
کارت مجموع درآمد سالانه کارمند،مزایای شغلی بازنشستگی
کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد،کنترل کارایی،کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد
نحوه گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها،مفاهیم نظری گزارشگری مالی
هدف گزارشگری مالی، تنوع رویه ها و محدودیت های حسابداری
تنوع رویه های حسابداری در سطح بین المللی
محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
استانداردهای بین المللی حسابداری،مفروضات و ماهیت اصول پذیرفته شده حسابداری
فرض شخصیت،فرض تداوم فعالیت،فرض دوره زمانی،فرض واحد پولی ثابت
فصل دوازدهم : بررسی اصول حسابداری
آشنایی با مبحث اصل بهای تمام شده و اصل درآمد
اصل بهای تمام شده،اصل درآمد،اصل مقابله هزینه با درآمد( تطابق)
اصل افشاء،بررسی انواع تغییرات در حسابداری،تغییرات اصول حسابداری
بررسی مباحث مربوط به شراکت و ساختار شرکت ها و واحدهای تجاری
ویژگی های یک واحد تجاری تضامنی،نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتها
تقسیم سود و زیان شرکت تضامنی،تقسیم سود و زیان به نسبت ثابت
تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه و خدمات شرکاء
ورود شریک جدید،خروج شریک، انواع حالت های خروج شرکاء از واحد تجاری
خروج با مبلغی بیشتر از ارزش دفتری سرمایه،تصفیه شرکت تضامنی
فصل سیزدهم : شرکت های سهامی
بررسی مشخصات و نحوه مالکیت شرکت های سهامی
بررسی انواع سهام و نحوه استفاده از آنها،سهام سرمایه،سهام عادی و ممتاز
نحوه انتشار سهام و کاربرد آنها،سهام با ارزش اسمی و بدون ارزش اسمی
انتشار سهام عادی به ارزش اسمی،تبدیل یک واحد تجاری به یک شرکت سهامی
سهام ممتاز مشارکتی و غیر مشارکتی،بررسی حقوق صاحبان سهام
انواع ارزش سهام،ارزش بازار،ارزش بازخرید،ارزش تصفیه،ارزش دفتری
حسابداری مالیات بر درآمد شرکت های سهامی
فصل چهاردهم : بررسی مباحث مربوط به انواع سود
آشنایی با انواع سود در سهام،بررسی سود انباشته و سود سهام
سود سهمی،بررسی دلایل سود سهمی،ثبت های لازم برای سود سهمی
انواع سهام و سودهای مربوط به آنها،تجزیه سهام،سود سهام و تجزیه سهام
بررسی سهام خزانه،فروش سهام خزانه، اندوخته ها و محدودیت های شرکت ها
ابطال سهام،محدودیت های سود انباشته،اندوخته های سود انباشته
تنوع در گزارشگری صاحبان سهام،صورت سود و زیان شرکت سهامی
فعالیت های عادی،بررسی صورتهای مالی و انواع حالات استفاده از آنها
مسؤلیت های تهیه صورتهای مالی سالانه، محتوای صورتهای مالی سالانه
بررسی صورت سود انباشته،مروری بر لغات و اصطلاحات
فصل پانزدهم : انواع اوراق و حسابداری بین المللی
بررسی انواع اوراق قرضه،ماهیت اوراق قرضه،انواع اوراق قرضه، قیمت ورقه قرضه
بررسی ارزش فعلی،سرمایه گذاری های سریع المعامله،حسابداری فعالیتهای بین المللی
ساختارهای اقتصادی و اثر آنها بر حسابداری بین المللی
ارزهای خارجی و نرخهای تبدیل آنها،استانداردهای بین المللی حسابداری
فصل شانزدهم : کارگاه عملی حسابداری
آشنایی با یک نرم افزار حسابداری
آشنایی با اطلاعات اولیه در سیستم های حسابداری کامپیوتری
بررسی امکانات نرم افزار حسابداری ،تعاریف اولیه در نرم افزار حسابداری
بررسی مباحث مربوط به دریافت و پرداخت،بررسی مباحث مربوط به خرید و فروش
بررسی مباحث مربوط به انواع گزارشات

مشخصات:

نسخه : ۱
شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۲۳۶۹۵ – ۰۰۲۸۲ – ۸
نوع لوح فشرده : DVD
مدت زمان آموزش : ۲۴ ساعت
سبک آموزش : مالتی مدیا

این محصول شامل گارانتی طلایی سایت سریع آسان میباشد پس با اطمینان خرید نمایید

کلید ورود به بازار سرمایه

می خواهم در بورس سرمایه گذاری کنم اما نمی دانم چه کار باید بکنم؟سرمایه گذاری در بورس شما را جذب کرده است؟ سرمایه اضافه ای دارید که به دنبال سود آوری از آن هستید؟ سرمایه گذاری در بورس یکی از جذابترین انواع سرمایه گذاری است با وجود ریسکی که دارد به دلیل بازدهی مورد توجه آن استقبال مردم را به همراه داشته است. در میان مردم کشورهای پیشرفته دنیا بالاترین میزان سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در بازارهای مالی و بازار بورس است. با ما همراه باشید تا مراحل ورود به این بازار را با هم مرور کنیم.

مراحل سرمایه گذاری در بورس چیست؟

1-در سامانه سجام ثبت نام نمایید.

این سامانه یک سیستم یکپارچه برای اتصال کلیه اطلاعات هویتی سهامداران بازارهای بورس است آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله و مبنای ورود به این بازارها به حساب می آید.

2-یک کارگزاری انتخاب کنید.

همان طور که گفتیم برای انتخاب کارگزاری گزینه های مختلفی خواهید داشت. شما می توانید از کارگزاری های مشاور استفاده کنید که به موازات ارائه خدمات معاملاتی سهامداران، به مشاوره های فنی نیز می پردازند.

3-کد بورسی بگیرید.

چنان که توضیح دادیم، برای دریافت کد بورس به چند مرحله تکمیل فرم، ارائه اطلاعات شخصی، آدرس و . نیاز است.

4-با تزریق سرمایه اولیه، وارد بازار معاملاتی بورس شوید.

بسته به میزان تحصیلات و ترجیحات خود، می توانید به یکی از سه فرم زیر در بازار معاملاتی بورس فعالیت کنید:

در این فرمت شما سفارشات خرید و فروش سهم های مختلف مورد نظر خود را به صورت تلفنی به کارگزاری خواهید داد و کارگزاری به نیابت از شما این معاملات را صورت می دهد.

در این حالت شما به عنوان یک سهامدار، سفارشات معاملاتی خود را اعم از این که خرید یا فروش سهام باشد، از طریق اینترنت به کارگزاری می دهید و کارگزاری این معاملات را انجام خواهد داد.

  • معاملات آنلاین شخصی از طریق درگاه کارگزاری

اما جذاب ترین شکل معاملات در بازار بورس، معاملات آنلاین است. برای این منظور لازم است که کد معاملاتی آنلاین از کارگزاری خود دریافت کرده باشید. لازم به توضیح است که برای دریافت کد معاملاتی آنلاین باید تحصیلات شما بالای دیپلم باشد. پس از آن می توانید از طریق پنل کارگزاری، خود به صورت آنلاین به خرید و فروش سهم های مورد نظر بپردازید. البته در این صورت نیز خرید و فروش اصلی را کارگزاری انجام می دهد و این نهاد قائم اصلی به معاملات است، اما پنل کارگزاری به شما این فرصت را می دهد که خود معاملات را به صورت شخصی انجام داده و لحظه ای عمل نمایید.

ساعت فعالیت در بازار بورس

ساعت کاری بازار بورس در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 خواهد بود. لازم به ذکر است که فاصله زمانی 8:30 تا 9:00 صبح؛ به ارسال سفارشات منتهی شده و عملا معامله ای (نه در شکل خرید و نه در شکل فروش) صورت نمی گیرد. همین طور در تمامی تعطیلات رسمی، بازار بورس نیز تعطیل خواهد بود. زمزمه هایی مبنی بر شکل گیری معاملات در روزهای پنج شنبه نیز اخیرا شنیده شد که البته فعلا هیچ تصمیم گیری قطعی در خصوص آن صورت نگرفته است.

برای رویت قیمت سهم های نمادهای بورسی، باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای مشاهده نرخ لحظه ای سهم های مختلف، می توانید به وب سایت TSETMC مراجعه نمایید. در این وب سایت یک دیده بان کلی بازار وجود دارد که در آن اطلاعات لحظه ای مربوط به کلیه نمادهای بورسی قرار داده شده است. اما از طرفی دیگر شما می توانید نماد بورسی یا سهم مورد نظر خود را جستجو کرده و در این آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله وب سایت به اطلاعات کامل قیمتی و سایر جزئیات آن، دسترسی یابید.

مقدار درآمد ماهیانه از بورس

به هیچ عنوان نمی توان عدد مشخصی برای درآمد ماهیانه از بورس تعیین کرد. حتی اگر میزان سرمایه اولیه شما را عدد مشخصی در نظر بگیریم، باز درآمد ماهیانه قطعی برای آن تعریف نمی شود. معلوم نیست که در یک ماه کاری چه میزان معامله در بورس انجام داده و نوسان قیمت این معاملات تا چه اندازه خواهد بود. شما تا چه اندازه سود یا زیان خواهید کرد؟ به همین دلیل نمی توان درآمد ماهیانه از بورس را پیشتر پیش بینی کرد. به همین دلیل است که تکیه بر درآمد ماهیانه از بورس را امری کاملا اشتباه می دانند.آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله

آیا می‌ توان از بورس درآمد ماهیانه کسب کرد؟

همان طور که گفتیم نمی توان هیچ تکیه ای بر درآمد ماهیانه از بورس داشت. ممکن است شما با خرید و فروش های معقول و سنجیده، در یک ماه درآمد خوبی از بورس داشته باشید و در ماهی دیگر چند حرکت اشتباه انجام داده و یا به طور کلی شاخص بورس افت کرده و نه تنها به درآمدی دست نیابید، بلکه متحمل ضرر نیز شوید. به همین دلیل نباید بورس را به شکل منبع درآمد ماهیانه ای قلمداد کرد. شکل سرمایه گذاری صحیح در بورس، معمولا مبتنی بر سرمایه گذاری بلند مدت است و نمی توان بازدهی های ماهیانه برای آن متصور بود.

حداقل سرمایه برای سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

شما میتوانید با هر سرمایه ای وارد بازارهای بورس شوید. حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس 100 هزار و برای بازار فرابورس ایران پانصد هزار تومان است. کمتر از این مقدار اجازه خرید سهام نخواهید داشت. به این ترتیب حتی با داشتن 100 هزار تومان سرمایه اولیه، می توان به بازارهای بورسی وارد شد. البته بدیهی است که با توجه به سرمایه اولیه، می توانید سود و زیان خود را تخمین بزنید که حول چه اعداد و ارقامی خواهند بود.


آیا امکان نابودی یک روزه سرمایه من وجود دارد؟

از آن جایی که دامنه نوسان در بازار بورس اصلی برابر 5 درصد و در بازارهای پایه حتی کمتر از این مقدار است، در یک روز کاری، شما نمی توانید بیش از 5 درصد زیان‌دهی داشته باشید.

پس از فروش سهام، چه کسی پول آن را به من می دهد؟

زمانی که شما برای فروش سهام خود اقدام کرده و موفق به انجام آن می شوید، این کارگزاری بورس شما است که مبلغ حاصل از فروش سهم را (پس از کسر کارمزد خود)، به حسابی که از قبل اعلام کرده اید؛ واریز خواهد کرد.

آیا امکان فروش یک سهم در همان روز خریداری، وجود دارد؟

جواب مثبت است؛ حتی شما می توانید چند لحظه پس از خرید یک سهم، نسبت به فروش آن اقدام نمایید. البته در صورتی که این سهام به دلایلی متوقف و ممنوع المعامله نشده باشد.

شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس، نمایشگری کلی از رشد یا افت نمادهای بورسی در بورس ایران است. این شاخص نشان دهنده وضعیت کلی بازار سرمایه محسوب می شود.

قیمت سهم های مختلف توسط چه کسی تعیین می شود؟

در واقع این متقاضیان خرید و متقاضیان فروش هستند که نرخ سهم های مختلف را با توجه به عرضه و تقاضای خود تعیین می کنند. زمانی که تقاضا برای سهمی بالا رفته و عرضه کمتری (فروشنده کمتر) وجود داشته باشد، به شکلی قابل انتظار نرخ آن سهم بالا می رود.

آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله

وجه نقد موجودی نقد و سپرده‌های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بدون سررسید اطلاق می گردد.

مدل وجوه نقد عبارتند از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سریع الوصول تبدیل به وجوه نقد است که احتمالا خطر کاهش ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجوه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصیل تا سررسید حداکثر سه ماه باشد به کسر واقعا و قرض الحسنه های دریافتی از بانکها و سایر اشخاص ظرف سه ماه تاریخ تحصیل قابل بازپرداخت است. مطابق با استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران،معادل وجه نقد و تعریف وجه نقد قرار نمی‌گیرد.

تهیه صورت مغایرت بانکی:

بانک ها به صورت ماهانه صورت حساب هایی را برای دارندگان حساب ارسال می‌کند که مانده‌های ابتدا و پایان دوره و معادلات رخ داده در طی ماه،شامل سپرده های دریافتی و مخارج خدمات کارمزد را نشان می دهند. مغایرت گیری ماهانه مانده بانک ها مانده حساب بانک در دفاتر سپرده‌گذاری یک روش خرید کنترل وجه نقد است.

آشنایی با عملیات تنخواه گردان:

عکس از واحد های تجاری جهت سهولت در انجام پرداخت های جزئی،مقداری وجه نقد به عنوان تنها در اختیار شخص یا اشخاص می‌گذرد این پرداخت های جزئی را در طی دوره انجام دهند.

شناخت تعدیلات مورد نیاز در حساب های دریافتنی،شامل: تخفیفات نقدی،حساب های مشکوک الوصول،و برگشت از فروش و تخفیفات:

حساب های دریافتنی به قیمت مبادله اولیه بین واحد تجاری و اشخاص دیگر،پس از کسر تقدیر بابت تخفیفات نقدی،برگشت های فروش،و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،تقریباً برابر خالص ارزش بازیافتنی،به عبارت دیگر مقدار وجه نقدی که انتظار می رود وصول شود،ارزشیابی می‌شود.

برآورد و ثبت مطالبات غیرقابل وصول با استفاده از رویکرد های سود و زیان و ترازنامه:

در فروشگاه اعتباری،غیرقابل وصول بودن برخی مطالبات،امری غیر قابل اجتناب است.به طور کلی سه رویکرد برای شناخت هزینه مطالبات غیرقابل وصول وجود دارد: نکرده ایجاد ذخیره،رویکرد حذف مستقیم،روش موردی.

تشریح اسناد دریافتنی،نحوه حسابداری و گزارش آنها:

ارزشیابی اسناد دریافتنی تابعی از تاریخ سررسید است. ارزش صنعتی در اول موارد با ارزش اسمی برابر است،مثل چک. ولی در برخی موارد به خاطر تغییرات ارزش پول،برابر نمی باشد. اسناد دریافتنی کوتاه مدت ممکن است با سود تضمین شده قهوه و یا فاقد سود تضمین شده باشد.

توضیح انگیزه های سرمایه گذاری و آشنایی با سرمایه گذاری کوتاه مدت و طبقه بندی آنها:

سرمایه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی با انگیزه ایجاد مصرف بیشتر و کسب عایدات احتمالی در آینده است.

سرمایه گذاری ها به دو دسته تقسیم می شود:

سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.

سرمایه گذاری کوتاه مدت را می توان به دو گروه طبقه‌بندی نمود:

۱. سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار

۲. سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت (غیر سریع المعامله در بازار)

شناسایی روشهای ارزشیابی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت:

در طول مدت نگهداری سرمایه گذاری،بسته به نوع طبقه بندی سرمایه گذاری کوتاه مدت سریع المعامله یا غیر سریع المعامله از روشهای حسابداری مختلف داده می شود که عبارتند از:

روش ارزش بازار،روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش،فروش خالص ارزش فروش.

برگرفته از کتاب حسابداری میانه نوشته دکتر شکراله خواجوی

استاندارد شماره 15 حسابداری

استاندارد شماره 15 حسابداری

نوعي دارايي است که واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمين شده واجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي کند.

صندوق سرمايه‌گذاري

نهاد مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه‌گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه‌گذاري مي‌کند.

سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار

نوعي سرمايه گذاري است که براي آن بازار فعالي که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوري که از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذير سازد، دست يافت.

سرمايه گذاري در املاک

عبارتست از سرمايه گذاري در زمين يا ساختماني که عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام رسيده و به جهت ارزش بالقوه اي که از نظر سرمايه گذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايه گذار يا شرکتهاي همگروه آن، نگهداري مي شود.

شيوه هاي کسب منافع اقتصادي سرمايه گذاري ها

  • دريافت هاي ناشي از توزيع منافع سود سهام
  • منفعت سرمايه اي مثل افزايش ارزش
  • منافع حاصل از ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري)

انواع سرمايه گذاري

اشکال و دلايل گوناگون سرمايه گذاري ها:

در قالب اسنادي که بيانگر بدهي پولي به دارنده آنهاست (نظير برخي اوراق مشارکت).اين نوع اسناد متضمن سود تضمين شده حداقلي مي باشند.

در قالب مالکيت سهام يک واحد تجاري ديگر باشند که اين سرمايه گذاري ها بيانگر حقوق مالي است.

به صورت نگهداري دارايي هاي عيني مثل زمين و ساختمان و فلزات گرانبها باشند.

سرمايه گذاري جاري

به طبقه اي از سرمايه گذاري ها گفته مي شودکه سرمايه گذاري بلند مدت نباشد.

سرمايه گذاري بلند مدت

به طبقه اي از سرمايه گذاري ها گفته مي شود که به قصد استفاده مستمر در فعاليت هاي واحد تجاري نگهداري شود. يک سرمايه گذاري هنگامي به عنوان دارايي غير جاري طبقه بندي مي شود که قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايه گذار مشمول محدوديت هايي باشد.

طبقه بندي سرمايه گذاري ها

سرمايه گذاري هاي بلند مدت مشتمل بر موارد زير است:

الف. سرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيلات بلند مدت اعطايي به اين واحدها.

ب. سرمايه گذاري هايي که اساسا جهت حفظ، تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط تجاري موجود انجام شده است (سرمايه گذاري هاي تجاري).

ج. سرمايه گذاري هايي را که نمي توان واگذار کرد، يا بدون تاثير عمده بر فعاليتهاي واحد تجاري قابل واگذاري نيست.

د. سرمايه گذارهايي که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاري نگهداري مي شود وهدف آن نگهداري پرتفويي از سرمايه گذاريها جهت تامين درآمد و يا رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است.

دو شرط اصلي تعريف سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار

  1. وجود بازاري فعال که آزاد و قابل دسترس باشد، و
  2. قيمتهاي معاملاتي در چنين بازاري معلوم باشد و به صورت علني اعلام شود.

قيمت اعلام شده بايد به گونه اي قابل اتکا بيانگر قيمتي باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد.

مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها

چنانچه ماهيت و ميزان سرمايه گذاري به گونه اي باشد که جذب آن توسط بازار، بدون تاثير با اهميت در نرخ بازار آن، ممکن نباشد، قيمت جاري بايد طوري تعديل شود که منعکس کننده عوايدي باشد که واحدتجاري به طور واقعبينانه، انتظار کسب آن را در صورت واگذاري سرمايه گذاري در روال عادي فعاليت تجاري دشاته باشد.

واگذاري سرمايه گذاري ها

هرگونه خالص مازاد ناشي از تجديد ارزيابي يک سرمايه گذاري که قبلا در حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور و در آن نگهداري شده است، بايد به عنوان تغيير در اجزاي حقوق صاحبان سرمايه، به بستانکار حساب سود و زيان انباشته منظور شود.

تاريخ‌ اجرا

الزامات‌ استاندارد شماره 15 حسابداری در مورد كليه‌ صورت هاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1380/1/1 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌

با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 25 با عنوان‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها نيز رعايت‌ مي‌شود.

در انتها امیدواریم این مطالب راه گشا بوده و شما عزیزان، با انتشار آن برای علاقه‌مندان این عرصه در بالا بردن اطلاعات عمومی افراد سهمی داشته باشید. در ادامه بهتر است که بدانید در رهیار محاسب زرین همانطور که شعار ما نیز هست یک “خانواده رهیار شماست” و شما میتوانید با خیالی آسوده خدمات حسابداری و ثبت خود را به ما بسپارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.