مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی


مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی

سيستم‌ و ارتباط آن با حسابداري

(Accounting Information Systems)

درك اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي مستلزم دانستن مباني نظري و مفاهيم اساسي حسابداري است. مفاهيم و اصول حسابداري بر خلاف قوانين فيزيك، شيمي و ساير علوم طيبعي از طبيعت مايه نگرفته است بلكه داراي ميثاقها، قواعد و رويه هايي است كه توسط بشر و در پاسخ به نيازهاي اطلاعات مالي بنا شده و مشمول تغيير و تحول گرديده و در معرض دگرگوني و تكامل است.

امروزه از حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي ياد مي كنند. وظيفه این سیستم ارائه اطلاعات مالي و اقتصادي لازم و مفيد در مورد عملكرد و وضعيت مالي يك موسسه است كه تصميم گيريهاي آگاهانه مالي و تجاري را براي اشخاص ذيعلاقه و ذينفع امكان پذير مي کند.

در پردازش اطلاعات مالي همواره ورودي هايي به نام داده وارد اين سيستم گرديده سپس فرايندهاي لازم صورت گرفته، اطلاعات و گزارشهاي خروجي را به نام ستانده منتشر مي كند.

در هر سيستم حسابداري ابتدا بايد مشخص شود كه چه اطلاعاتي مورد نياز است سپس اطلاعات اوليه لازم براي رسيدن به اطلاعات مورد نظر فراهم گردد و سرانجام روشها و وسايلي كه مي تواند با پردازش اطلاعات اوليه، اطلاعات مورد نظر را فراهم كند انتخاب شود. اما انتخاب طرق و وسايل پردازش اطلاعات مالي علاوه بر شرايط محيطي، اقتصادي و تكنولوژي جامعه اي كه يك موسسه در آن فعاليت مي كند، به سه عامل حجم اطلاعات، مدت زمان پردازش و هزينه پردازش نيز بستگي دارد.

جهت شناخت سيستم هاي حسابداري در موسسات گوناگون ابتدا بايد فعاليت آنها و نوع اطلاعات باتوجه به نيازهاي انواع مديران (عملياتي، مياني و عالي) كه انتظار مي رود از سيستم فوق الذكر اخذ گردد بررسي شود.

حسابداري و مفاهيم سيستم[1]

مفاهيم سيستم ها و ارتباط آن با حسابداري

سيستم مجموعه اي از اجزاء است كه در ارتباط با هم هدف يا اهدافي را محقق مي سازند.

هر سيستم اجزاء متشكله دارد، گاهي اجزاء متشكله خود يك سيستم جداگانه را تشكيل مي دهد و اجزاء با هم ارتباط دارند مضافاً اينكه هر سيستم هدف يا اهدافي را دنبال مي كند.

اجزاء متشكله يك سيستم مي توانند سيستم هاي فرعي تر را تشكيل دهند، مثل سيستم حمل و نقل. سيستم ها مي توانند اصلي يا فرعي باشند، در مثال فوق سيستم حمل و نقل سيستم اصلي يا ابرسيستم و سيستم زميني يك سيستم فرعي است.

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا سيستم ها در جايي به اتمام مي رسند؟

همه سيستم ها داراي مرز هستند، مرز يك سيستم جايي است كه سيستم به اتمام مي رسد و سيستم مجاور آن شروع مي شود، سيستم ها داراي نقاط مرزي هستند كه در آن نقاط سيستم هاي بعدي شروع مي شوند اما اين مرزها از يك نوع نيستند.

دو نوع ارتباط بين سيستم ها وجود دارد،

1- زوج همزمان، يعني خروجي يك سيستم بلافاصله ورودي سيستم بعدي است. براي مثال هنگامي كه شركتي ماشين‌آلاتي خريداري مي‌كند بلافاصله آن را در دفاتر حسابداري خود ثبت مي‌نمايد.

2- زوج نا همزمان[2]، خروجي يك سيستم بلافاصله ورودي سيستم بعدي نيست بلكه با تاخير صورت مي گيرد، براي مثال مي توان به سيستم حمل و نقل عمومي جاده اي و هوايي اشاره كرد كه لزوماً خاتمه يكي شروع بعدي نيست. در حسابداري وقتي كالايي وارد انبار مي شود يا ساختماني كه خريداري مي شود از نوع زوج همزمان[3] است.

انواع سيستم ها از نظر ارتباط با محيط پيرامون:

از نظر تئوري چندين نوع سيستم وجود داردكه عبارتند از:

سيستم بسته با محيط خودش هيچگونه تاملي ندارد يعني چيزي از محيط نمي گيرد و چيزي نيز به محيط نمي دهد يعني سيستمي است كاملاً جدا شده از محيط. چون سيستم هدف دارد و اگر هدف گذاري نشده باشد معناي سيستمي ندارد، هيچگونه سيستم بسته اي در جهان متصور نيست

سيستم باز سيستمي است كه با محيط خود در تعامل است يعني از محيط اطلاعات مي گيرد و به محيط خود نيز اطلاعات مي دهد، به بيان ديگر سيستمي است كه اثر متقابل بر محيط دارد.

3- سيستم نسبتاً بسته[6]

سيستم هايي وجود دارند كه روي ورودي و خروجي آنها كنترل انجام مي شود يعني در زمان خروج اطلاعات آنچه كه لازم است خارج مي شود.

سيستم حسابداري از نوع سيستم هايي است كه در ورودي و خروجي آنها كنترل وجود دارد يعني هر رويدادي كه اتفاق مي افتد ثبت نمي شود و در هنگام خروج اطلاعات همه چيزهايي كه وارد شده است خارج نمي شود و بر روي گزارش هاي خروجي كنترل وجود دارد، به اين سيستم نيمه بسته گويند چون بر روي ورودي و خروجي كنترل وجود دارد.

4- سيستم از نوع بازخورد[7]

سيستم هايي هستند كه با توجه به نظر و خواست محيط خروجي مي دهند مثل سيستم حسابداري زماني كه براي مديريت گزارش مي دهد از نوع بازخورد است يعني آنچه كه لازم است خارج مي شود. در اين جا يك بخش از خروجي سيستم به عنوان ورودي به سيستم وارد مي شود.

سيستم حسابداري دو نوع خروجي دارد:

الف) بر اساس استاندارد

ب ) بر اساس ترجيحات مديريت كه مي تواند بازخورد[8]() داشته باشد.

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه اطلاعات مورد نياز تصميم گيرندگان درون و برون سازماني را فراهم مي كند و يك نظام اطلاعاتي است، در اين سيستم داده وارد گرديده سپس پردازش صورت گرفته و نهايتاً اطلاعات خارج مي شود:

Input (Data) Process Output (Information) در اين سيستم داده هاي مالي به اطلاعات مالي تبديل مي شوند، چون داده هاي مالي داراي حجم زيادي هستند براي آنكه قابليت فهم داشته باشند تلفيق شده و اطلاعات مالي بدست توليد مي گردد. اطلاعات خروجي از سيستم حسابداري شامل صورتهاي مالي اساسي و گزارشهاي مديريتي است و اين خروجي مي تواند به صورت مستمر مثلاً سالانه و يا موردي و در موارد مورد لزوم منتشر گردد.

(سيستم اطلاعاتي حسابداري[9] (AIS

سيستم اطلاعاتي حسابداري مجموعه اي از اجزاي داراي تامل با هم است كه هدفشان ارائه اطلاعات مالي مناسب براي تصميم گيري افراد ذينفع اعم از مديران، صاحبان سهام، بستانكاران، سرمايه گذاران بالقوه و . است. وظيفه AIS فراهم كردن اطلاعات در عرصه مالي جهت سيستم اطلاعاتي مديريت [10] (MIS) است. دو ديدگاه در خصوص AIS وجود دارد:

1- ديدگاه كامپيوتري، آنان معتقدند سيستم حسابداري از يك مجموعه از نرم افزارهاي كامپيوتري تشكيل شده كه مي توان به نرم افزارهاي حقوق و دستمزد، نرم افزارهاي انبار و. اشاره کرد.

ديدگاه حسابداران، آنان معتقدند حسابداري چيزي جز مجموعه اي از چرخه هاي حسابها[11] نيست، در حسابداري چهار چرخه وجود دارد كه هر كدام يك سيستم فرعي را تشكيل مي دهند. اين چهار چرخه سيستم حسابداري را بوجود مي آورند. جزئيات اينها به صورت نمودار در صفحه 9 تشريح گرديده است.

در هر سازمان مديران از سه طبقه(سطح) تشكيل شده اند:

1- مديران عالي[12] 2- مديران مياني يا كنترلي[13] 3- مديران عملياتي [14]

مديران عالي با مسائل استراتژيك سروكار دارند.

مديران مياني يا كنترلي در خصوص نظارت بر مغايرتها و كنترل

انحرافها و مسايل نيمه استراتژيك سروكار دارند.

مديران عملياتي با مسائل روزمره و جاري مواجه هستند.

از طرف ديگر مديران عالي با مسائل ناساخت يافته[15] مواجه هستند كه ممكن است اين مسائل هيچگونه شباهتي با همديگر نداشته باشند.

مديران مياني با مسائل نيمه ساخت يافته[16] مواجه بوده كه ممكن است برخي از اين مسائل فرمولي خاص نداشته باشند، مثل گزارش عملكرد كه ممكن است در انجام عملكرد مغايرتي وجود داشته باشد يعني اين انحراف و مغايرت فرمول دارد ولي تحليل اين انحراف كه چرا بوجود آمده بدون فرمول است.

مديران عملياتي با مسائل ساخت يافته[17] سروكار داشته كه اين داراي فرمول و راه و روشي خاص و مشخص مي باشند بطوريكه هر روز اتفاق افتاده و روشي خاص دارند.

مسائل نيمه ساخت يافته همانند بودجه بندي حداقل هر سال يكبار اتفاق مي افتند.

زمان وقوع مسائل ناساخت يافته مشخص و معلوم نيست.

سيستم اطلاعاتي حسابداري بايد جهت هر سه سطح مديران اطلاعات لازم را فراهم نمايد و آنچه مهم است فراهم نمودن اطلاعات مالي جهت سه سطح ساخت يافته، نيمه ساخت يافته و نا ساخت يافته است.

چرا بدنبال سيستم جديد مي رويم؟

اينكه چرا بدنبال سيستم جديد مي رويم سوالي است كه مي بايست به آن پاسخ داده شود. بدلايل زير ممكن است در صدد يافتن سيستمي جديد و جايگزين نمودن آن با سيستم قبلي باشيم:

1- از سيستم موجود راضي نيستيم چون اطلاعات را بموقع و بصورت صحيح و كافي در اختيارمان قرار نمي دهد.

2- بدليل الزامات قانوني بدنبال تغيير سيستم هستيم.

3- بدليل وجود عامل رقابت در بازار بدنبال تغيير سيستم هستيم.

4- به علت رشد شتابان فن آوري اطلاعات ناچاريم سيستمي جديد را بدست آورده و استفاده نمائيم براي مثال به علت گسترش تكنولوژي، بانكها ناچارند از سيستم مكانيزه استفاده كنند.

5 مهارت مدیریت مالی که هر مدیری باید داشته باشد!

مدیران روزانه تصمیماتی می گیرند که عملکرد مالی شرکتشان را تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله این تصمیمات می توان به برنامه ریزی تولید، استخدام یا تعدیل نیرو، تهیه بودجه، ارسال فاکتور برای پرداخت یا تصویب سرمایه اشاره کرد. اغلب این مدیران فاقد مهارت مدیریت مالی برای درک پیامدهای مالی تصمیمات خود می باشند. در نتیجه منابع به هدر می رود و تصمیمات ضعیفی گرفته می شود به دنبال آن عملکرد مالی شرکت زیر سوال می رود. تجربه کار با مدیران غیر مالی طی سالیان نشان می دهد که 5 مهارت اساسی در دانش و مدیریت مالی وجود دارد که هر شخصی در مسئولیت مدیریتی و نظارتی به آن احتیاج دارد.

حسابداری نقدی در برابر حسابداری تعهدی

دو روش حسابداری برای ثبت معاملات تجاری وجود دارد: حسابداری بر مبنای نقدی یا تعهدی. اکثر شرکت های متوسط و بزرگ از حسابداری تعهدی استفاده می کنند پس درک معنای آن برای شما به عنوان یک مدیر ضروری است. چه زمانی هزینه از بودجه شما دریافت می شود؟ چه زمانی برای فروش اعتبار دریافت می کنید؟ آیا سفارش خرید یک تراکنش حسابداری به حساب می آید؟

درک تفاوت بین این دو روش حسابداری برای مدیریت جریان نقدینگی، میزان هزینه ها، تعهدات به فروشندگان و بدهی های مشتریان اهمیت دارد.

صورت های مالی اساسی

مدیران می بایست با صورت های مالی اساسی و پایه ای که برای کاربران خارجی تهیه می شوند و اطلاعاتی که در هر یک از آنها ارایه می شود آشنا باشند. درک صورت های مالی به شما این امکان را می دهد که اصطلاحات اساسی لازم برای برقراری ارتباط با کارکنان بخش مالی و حسابداری را بدانید. شما باید بتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید:

 • چه اطلاعاتی در صورتهای مالی ارائه شده است؟
 • چگونه فعالیت های من مدیر در این صورت ها منعکس می شود و من بر چه مواردی اثر می گذارم؟
 • آیا شرکت من از فرمت متفاوتی برای گزارش های مالی داخلی استفاده می کند؟
 • آیا من می دانم که چگونه از این صورت های مالی برای بهبود عملکرد مالی و تولیدی در حیطه مسئولیت خود بهره بگیرم؟

تأمین بودجه

مدیران باید بدانند که چگونه بودجه مورد نیاز یک واحد را تامین کنند و تعریفی از منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف و عملی نمودن برنامه های سال مالی آتی داشته باشند. یک فرمول ثابت برای برطرف نمودن نیازهای مدیران ارشد، بستانکاران یا سرمایه گذاران وجود ندارد.

فرایند آماده سازی بودجه زمانی است برای پرسیدن این موضوع که منابع چگونه مورد استفاده خواهند گرفت و آیا می توان از آنها به شکل موثرتر و کارآمدتر استفاده نمود. هزینه های هر واحد باید به شکل مستقیم با اهداف، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی برای بودجه سالیانه در ارتباط و با برنامه استراتژیک شرکت هماهنگ باشد.

مدیران میبایست مقاصد عملیاتی که سطوح هزینه های آنان را تحت تاثیر قرار می دهد شناسایی و مستندسازی کنند. هر مورد باید با معیاری معقول برآورد شده باشد و از جمله این موارد عبارتند از: حجم فروش یا مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی تولید، تعداد کارکنان، درصد حقوق یا هزینه هر کارمند.

تجزیه و تحلیل مغایرت ها

مدیران باید واریانس ها و مغایرت های میان بودجه تخصیص داده شده و پیش بینی صورت گرفته را تجزیه و تحلیل نمایند. کلیه مغایرت های مهم چه مطلوب و چه نامطلوب باید بررسی شوند.

مدیران باید بتوانند این اختلاف ها را به آنچه که در واحد یا محل کارشان در دوره حسابداری رخ داده مرتبط سازند. آیا این مغایرت تنها یک بار رخ داده یا در سالیان باقیمانده تکرار خواهد شد؟ آیا لازم است که این اختلاف (مطلوب یا نامطلوب) در پیش بینی مالی سه ماهه یا سال مالی در نظر گرفته شود؟ اگر نتوانید این مغایرت ها را بر مبنای دانشتان از عملیات توضیح دهید باید هر چه سریعتر با واحد مالی تماس بگیرید.

تجزیه و تحلیل مالی سرمایه آورده و ابتکارات استراتژیک

مدیران اغلب به دنبال دریافت و دفاع از مبلغ سرمایه گذاری شده و طرح های استراتژیک که به منظور بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکت طراحی شده اند می باشند. راه حل کلیدی دریافت تایید در این فرایند در ارزیابی مالی این پروژه ها نهفته است.

مدیران باید مفروضات اولیه پس زمینه تجزیه و تحلیل های مالی پروژه های تحت حمایت و رهبری خود را بدانند و سوالات سخت بپرسند. چه بسیارند شرکت هایی که میلیون ها تومان را در پروژه ها و طرح های نویی که بر مبنای تجزیه و تحلیل مالی نادرستی شکل گرفته اند به هدر می دهند.

مدیران به علاوه باید با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و چگونگی تفسیر نتایج حاصل مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی از تکنیک های مالی رایج مورد استفاده برای اندازه گیری ROI (بازپرداخت، ارزش خالص فعلی (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR)) آشنا باشند. آنها باید چگونگی تاثیر یک پروژه را بر موارد مشخص در ترازنامه و صورت سود و زیان و به طور کلی هر آنچه که عملکرد مالی شرکت را تحت الشعاع قرار داده، بشناسند.

مهارت مدیریت مالی بخش جدای ناپذیری از ابزار اصلی مورد نیاز هر مدیر است. مدیران می بایست پیامدها مالی تصمیمات خود را بشناسند و از اطلاعات مالی مورد نیاز برای بهبود عملکرد شرکت خود بهره مند باشند. پس هنگام استخدام یا آموزش مدیران در سازمان خود مطمئن شوید که وی مهارت های مالی مورد نیاز برای مدیریت اثربخش تر کسب و کار را دارا می باشد.

همچنین سیستم‌های پیشرفته نرم‌افزاری امکاناتی را فراهم می‌کنند که هر مدیری از طریق آن می‌تواند گزارش‌های مالی شرکت خود را مشاهده کنند. برای اطلاع بیشتر از سیستم مدیریت مالی بر روی لینک کلیک کنید.

اهداف و توانایی های مدیریت مالی

مدیریت مالی ۲ وظیفه مشخص دارد: مدیریت مالی یعنی استفاده از مفاهیم و اصول اقتصادی به منظور حل مسائل اقتصادی. هدف از مدیریت مالی مجموعه وظایف و مسئولیت هایی است که باعث می شود ثروت سهامداران به حداکثر برسد. مدیریت مالی در واقع همان اقتصاد کاربردی است. مدیریت مالی قوی موجب می شود کسب درآمد سازمان به حداکثر برسد.

مدیریت مالی باید توجه داشته باشد که در چه مصارفی باید سرمایه گذاری کند و چگونه منابع لازم برای این دارایی ها را تامین می کند. مدیر مالی می بایست با بررسی دقیق درآمد و دارایی های شرکت و همچنین دریافت گزارشات دوره ای تمامی بخش های سازمان بودجه لازم برای سرمایه گذاری های شرکت که موجب رشد سازمان می گردد را فراهم آورد.

اهداف و توانایی های مدیر مالی

مدیریت مالی چگونه شغلی است؟

مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف شرکت است. مدیران مالی به دنبال افزایش سود شرکت (در کوتاه مدت) و افزایش ثروت سهامداران (در بلند مدت) می باشند. مدیران مالی همچنین مسئول سلامت مالی سازمان هستند. آنها گزارشات مالی را تهیه، فعالیت های سرمایه گذاری را هدایت، استراتژی ها را توسعه داده و برای رسیدن به اهداف مالی بلند مدت سازمان برنامه ریزی می کنند.

نقش مدیر مالی با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و نرم افزاری در حال تغییر است. در گذشته وظیفه اصلی مدیر مالی نظارت بر مسایل مالی سازمان بوده است ولی حالا بیشتر به تحلیل داده ها و دادن مشاوره به مدیران عالی برای حداکثر سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می پردازند.

مدیر مالی اغلب به صورت تیمی کارکرده و به مدیران عالی شرکت یا سازمان مشاوره می دهد و وظایفی که مختص آن سازمان یا صنعت است را انجام می دهد. برای مثال مدیران مالی دولتی باید در ثبت، کنترل و تخصیص بودجه متخصص باشند و مدیر مالی شاغل در بخش صنعت باید نحوه محاسبه و گزارش دهی بهای تمام شده کالا و محصولات تولیدی را به طور کامل بداند. علاوه بر این مدیران مالی باید با قوانین خاص مالیاتی که بر صنعت سازمان آنها موثر است، آشنا باشند. آنها با مدیران ارشد و واحدهای مالی و حسابداری ارتباط نزدیک دارند. مدیران مالی اکثرا به صورت تمام وقت کار می کنند و حجم کار آنها زیاد است.

اهداف و توانایی های مدیریت مالی

چه توانایی هایی برای مدیران مالی ضروری است؟

مهارت ارتباطی: یکی از مهمترین توانایی هایی که برای موفقیت یک مدیر مالی مورد نیاز است توانایی ایجاد ارتباط موثر با سایر مدیران شرکت و سازمانهای قانونی مانند بیمه، مالیت و شرکت های حسابرسی است. مدیران مالی به صورت منظم به این ارتباط نیاز دارند.

دقت به جزئیات: مدیران مالی به صورت روزمره با اعداد و ارقام ریز و درشتی سر و کار دارند و همچنین نقش مهم کنترلی و نظارتی را نیز در شرکت به عهده گرفته اند. پس در نتیجه یکی از توانایی هایی که هر مدیر مالی به ان نیاز دارد توانایی دقت به جزئیات است.

مهارتهای تحلیل و حل مشکلات: هدف نهایی هر شرکت و تجارتی کسب سود بیشتر است و سود نیز از جنس پول است پس در نتیجه پیچیده ترین مسائل شرکتها به طور معمول در حوزه مالی و سرمایه گذاری میباشد. مدیر مالی باید بتواند در مراحل مختلف اقدام به شناسایی و حل موانع و مشکلات موجود با استفاده از کمک سایر مدیران کند.

مهارت سازماندهی: داشتن مهارت های سازماندهی به منظور مدیریت، کنترل و سازماندهی مناسب کارکنان بخش مالی و همچنین توان ارائه گزارشات ساختار یافته و هدفمند به مدیریت ارشد بسیار ضروری است. نمیتوان یک مدیر مالی موفق را بدون وجود توانایی سازماندهی مجسم کرد.

اهداف و توانایی های مدیریت مالی

مهارت های ریاضی و فناوری

فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مربوط به این رشته نقش مهمی در ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی دارند. و به همین دلیل است که امروزه مدیران مالی نمیتوانند بدون اگاهی و تسلط در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

مدیران مالی در کجا مشغول به کار می شوند؟

شرکتها و سازمانهای مختلفی به مدیران مالی نیاز دارند و آنها را استخدام میکنند. بانک ها، شرکتهای بیمه، سازمان های دولتی و خصوصی از مواردی هستند که مدیران مالی در انجا مشغول به کار میشوند. تقریبا میتوان گفت تمامی شرکتهای متوسط و بزرگ به منظور رشد و بقاء خود و همچنین افزایش سود و افزایش دارایی های خود به مدیران مالی نیاز دارند

اهداف و توانایی های مدیریت مالی

نقش مدیریت مالی

۱ نظارت بر فعالیت حسابداری طرح های طولانی مدت شرکت و حفظ اسناد و مدارک مالی شرکت

۲ نظارت بر اسناد و اوراق بهادر و حسابهای بانکی شرکت و جابجایی به موقع حساب

۳ نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و کنترل هزینه های جاری شرکت

۴ تامین اعتبارات و وجوه لازم برای سرمایه گذاری شرکت در طرح های بلند مدت

به طور کلی مدیریت مالی می کوشد هدف های شرکت را به نحوی خاص مطرح کند که در این راه از ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها، کامپیوتر، حسابداری مالی کمک می گیرد. وقتی سازمان از یک نظام مالی منسجم برخوردار باشد، سازمان تمرکز لازم را بدست آورده و همه افراد در یک محیط ایمن به کار خود ادامه دهند که این امر موجب رشد و خلق ایده های نو در سازمان می گردد.

تاریخچه مدیریت مالی طی به دو دهه‌ ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، که چندین شرکت بزرگ آمریکایی در هم ادغام شدند بر می گردد؛ به‌دنبال این ادغام‌ها، ۷۸ شرکت به وجود آمدند که نیمی از کل تولید صنعتی ایالات متحده را در دست گرفتند. ادغام های ذکرشده، نیازمند سرمایه‌ هنگفتی بود؛ که به دنبال آن، مدیریت ساختار سرمایه، یکی از وظایف مهم «مدیریت مالی» شد. از آن زمان، تا‌کنون مسئولیت ها و وظایف مدیران مالی همواره دچار تغییر ‌و‌ تحول بوده و تردیدی نیست که در آینده نیز شاهد پیشرفت بیشتری خواهد بود.

سیستم حسابداری چیست؟

حسابداری مالی

در یک مفهوم کلی می‌توان گفت سیستم حسابداری در برگیرنده‌ی تمام اطلاعات حسابداری موجود در یک موسسه یا شرکت است و هدف اصلی آن اطلاع از وضعیت حسابداری آن موسسه می‌باشد. به عبارت دیگر توسط یک سیستم حسابداری می‌توان فهمید که میزان سوددهی یا زیان‌دهی یک کسب و کار در چه حد و اندازه ای است. همچنین تهیه گزاشات دوره‌ای از مزایای یک نرم افزار حسابداری می‌باشد. در این نوشته در مورد سیستم حسابداری و انواع آن صحبت خواهیم کرد.

سیستم حسابداری از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

فرم‌ها، سوابق و رویه و دستورالعمل‌ها از جمله بخش خای تشکیل دهنده در یک سیستم مالی می‌باشند. فاکتور فروش، رسید انبار، سند روزنامه و چک از جمله فرم‌هایی هستند که در ثبت معاملات بکار گرفته می‌شوند. سوابق شامل دفاتر و همه مستنداتی هستند که به منظور ثبت اطلاعات به کار می‌روند. سوابق ممکن است در قالب فیزیکی و یا دیجیتال باشند. رویه‌ها ودستورالعمل‌ها به کلیه قوانینی گفته می‌شود که فرامین کنترلی، عملیاتی و هزینه مطابق با آنها انجام می‌شود. در طراحی سیستم حسابداری هر موسسه موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

چه کسانی از سیستم حسابداری استفاده می‌کنند؟

محصول نهایی سیستم حسابداری گزارش‌هایی است که مورد توجه افراد داخل و خارج از شرکت قرار می‌گیرد. در واقع این گزارشات همان گزارش‌های مالی (صورت‌های مالی) شرکت هستند. این گزارشات به مدیران کمک می‌کند تا مدیران شرکتها بتوانند رفتار سیستم خود را تحت نظر داشته و برای آینده آن تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.

گزارشات سیستم حسابداری ممکن است در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی یا ماهانه تنظیم و در اختیار مدیران و یا سایر نفرات قرار گیرد. کسانی که از این سیستم حسابداری استفاده می‌کنند به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

 • کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی
 • شرکت‌ها و ادارات در هر اندازه ای
 • فروشگاه‌ها، مغازه‌ها
 • سیستم حسابداری شخصی

انواع سیستم‌های حسابداری

سیستم‌های حسابداری، داده‌های مربوط به فعالیت‌ها، معاملات، وقایع و رویدادهای مالی یک شرکت را دریافت و کنترل می‌کنند. سپس برطبق روش‌های مصوب، آنها را ثبت، طبقه‌بندی، خلاصه‌سازی و گزارش می‌کنند. اخیرا سیستم‌های هوشمند نیز در سیستم‌های مالی و حسابداری به کار گرفته می‌شوند.

امروزه یک شرکت (هر چند کوچک) را بدون استقرار یک سیستم حسابداری کارآمد نمی‌توان به درستی اداره کرد. موسسات وشرکتهایی که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوت بوده و معاملات، عملیات مالی و فعالیت‌های گوناگونی را در روال عادی کار خود انجام می‌دهند. با این حال ضرورت و اصول حسابداری در کلیه ی موسسات و شرکتها یکسان هستند. به عبارت دیگر همه موسسات به سیستمی با سه عملکرد عمده‌ی زیر نیاز دارند:

سیستم حسابداری

عملکرد اطلاعاتی

عملکرد اطلاعاتی مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری است. در واقع جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی را برعهده دارد. پس از جمع‌آوری این اطلاعات، آنها را به عنوان مقیاس مشترک اندازه‌گیری می‌سنجد. سپس آنها را ثبت کرده و در گروه‌های همگن طبقه‌بندی می‌کند. در پایان گزارش‌ها را تهیه می‌کنند تا با استفاده از آنها مدیران بتوانند، تصمیمات بهتری را بر اساس اطلاعات موجود بگیرند.

عملکرد کنترلی

این عملکرد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده کار می‌کند. در واقع اگر عملکرد جمع آوری اطلاعات (Data Collection) به درستی صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت که بخش عملکرد کنترلی می‌تواند به درستی عمل کند. عملکرد کنترلی شامل برنامه ریزی، نظارت و کنترل فعالیت‌ها می‌باشد و بدینوسیله ازاموال و حقوق متعلق به شرکت حفاظت می‌کنند.

عملکرد خدماتی

هر شرکت یا موسسه ای برای رسیدن به اهداف خود، مجموعه ای از افراد متخصص را به کار می‌گیرد تا تعهدات و خدماتی را به مشتریان خود ارائه دهد. بنابراین می‌توان گفت که داد و ستدی بین یک شرکت و سایر شرکتها وجود دارد. بدون شک هر شرکت تمایل دارد، تعهدات و خدمات خود را در موعد مقرر به مشتریان تحویل دهد. بنابراین انجام به موقع تعهدات و خدمات توسط یک شرکت نقش زیادی در موفقیت یک شرکت دارد که بخش عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می‌دهد.

عملکردهای مشترک فوق موجب شده شالوده‌ی سیستمهای حسابداری در کلیه‌ی موسسات فارغ از نوع و اندازه‌ی آنها یکسان باشد.

سیستم حسابداری شخصی:

با توجه به آنچه در بالا توضیح دادیم، سیستم حسابداری شخصی یکی از انواع سیستم حسابداری می‌باشد. حسابداری شخصی نیوُ یک سیستم حسابداری است که بوسیله آن می‌توانید به راحتی مدیریت دخل و خرج خود را مانیتور نمایید. برای داشتن تصویری روشن از وضعیت حسابداری مالی خود و دریافت گزارشات دقیق ماهانه و سالانه می‌توانید از این برنامه حسابداری استفاده نمایید. این برنامه در دو قالب اپلیکیشن و نسخه تحت وب در دسترس می‌باشد که می‌توانید از لینک‌های زیر به آن دسترسی داشته باشید:

CRM چیست؟ تعریف و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری

CRM چیست؟ با هم چهار تعریف مدیریت ارتباط با مشتری را مرور می‌کنیم

 1. CRM مخفف چیست؟ CRM مخفف مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد و هدفش این است که ارتباط با مشتریانمان و نحوه پاسخ به نیاز‌ها و در خواست‌های آن‌ها را به بهترین شکل مدیریت کنیم. که این امر باعث موفقیت روز افزون کسب و کارمان خواهد شد.
 2. CRM استراتژی نحوه تعامل و مشارکت فعال با مشتریان است. سی آر ام موفق، کسب و کار را از دید مشتری می‌بیند و در برنامه ریزی خود تجربه مشتری را در نظر می‌گیرد. نگاه از دید مشتری به شما کمک می‌کند تا شکاف‌ها و فرصت‌های موجود در کسب و کارتان را مشاهده و استراتژی و فرآیند‌های موثر‌تری برای سازمان در نظر بگیرید.
 3. باید این را در نظر گرفت که CRM تنها یک نرم افزار نیست. امروزه این مبحث را به یک ابزار خلاصه می‌کنند که به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا بیشتر بر روی فعالیت‌ها و روابط مرتبط با مشتریان، خریداران، تامین کننده‌گان و همکاران خود تمرکز کنند اما در واقع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری از لایه استراتژی آغاز شده و در نهایت این نرم افزار‌ها ابزاری هستند برای تسهیل در اجرای استراتژی‌های سازمان.
 4. در سازمان‌‌ها از چهار نوع CRM استفاده می‌شود:
 • CRM استراتژیک: استراتژی کسب و کار شما در زمینه مشتری محوری را شکل می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مشتریان جدید جذب نموده و مشتریان فعلی خود را راضی و سود آور نگه دارید. این استراتژی نقش بسیار پر‌رنگی در سازمانتان بازی می‌کند چرا که موجب می‌شود فرآیند‌ها و فرهنگ سازمانی صحیح مشتری محوری در کسب و کار شما شکل بگیرد.
 • CRM عملیاتی: عملیات و اتوماسیون فرآیند‌های ارائه خدمت به مشتریان مانند فرآیند‌های بازاریابی، فروش و ارائه خدمات پس از فروش را مدیریت می‌کند. فرآیندهایی در سازمان وجود دارند که شما با استفاده از آن‌ها نیاز‌های مشتریانتان را در مواقع مختلفی که با شما ارتباط دارند پاسخ می‌دهید، برای مثال زمانی که مشتری درخواست دریافت خدمات پس از فروش خود را ارائه می‌دهد سازمان چگونه به وی پاسخ داده و خدمات مورد انتظارش را به او ارائه می‌کند. در این مسیر از نرم افزار CRM هم کمک خواهید گرفت که بتوانید حجم زیاد اطلاعات مشتریان، فایل‌های مرتبط با آنها و غیره را به نحو بهتری مدیریت نمایید.

CRM

 • CRM تحلیلی: فرآیندی است که با استفاده از آن داده‌های عملیاتی که از بازاریابی و ارتباط با مشتری جمع آوری شده است را به اطلاعاتی تبدیل می‌کنید که در تصمیم گیری‌های فرآیندی و استراتژیک به سازمان شما کمک می‌کند. برای مثال نتایج حاصل از فروش محصولات گوناگون به شما کمک می‌کند در‌یابید که روی چه محصولاتی و چه ویژگی‌های محصولی باید بیشتر تمرکز کنید و یا نتایج حاصل از جذب مشتریان بعد از یک کمپین بازاریابی به شما دید می‌دهد که کمپین بعدی خود را موثر‌تر برگزار نمایید.
 • CRM تعاملی: رابط میان شما و محیط بیرون (مشتریان و نمایندگان) می‌باشد که به شما کمک می‌کند ارزش بیشتری برای مشتریان خود خلق نمایید. در واقع سیستم‌ها به شما کمک خواهند کرد که بتوانید بازخورد‌های مشتریانتان را چه مثبت و چه منفی دریافت نمایید، درخواست‌های آن‌ها را راحت شنیده و در سازمان به جریان بیندازید. برخی از کانال‌های ارتباطی عبارتند از سیستم تلفنی، ایمیل، پیامک، chat و غیره. این نرم افزار علاوه بر مشتریان می‌توانند با نمایندگان، توزیع کننده‌گان و تامین‌کنندگان شما نیز در ارتباط باشند.

Harvard Business Review بیان کرده که شرکت‌های موفق در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری پیش از تصمیم به پیاده‌سازی چهار سوال را از خود پرسیده اند:

– آیا از منظر استراتژیک در حال حاضر پیاده‌سازی CRM برای من اهمیت دارد؟
– درد‌های سازمان من کجا هستند؟
– اکنون سازمان به مدیریت دقیق اطلاعاتش نیاز دارد؟
– بعد از پیاده سازی چه می خواهیم انجام دهیم؟

همچنین HBR بیان نموده که در آینده CRM از داده‌ها برای پیشبینی استفاده کرده و تبدیل به یک ابزار پرواکتیو می‌شود. و فروشندگانی رشد خواهند کرد که بتوانند از این دستیار رباتیک خود استفاده کنند.

نرم افزار CRM ابزار ارتباط موثر با مشتریان

از طراحی استراتژی CRM تا پیاده‌سازی نرم افزار CRM

برای اینکه سازمان شما بیشترین استفاده را از CRM ببرد، باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید که شامل: ایجاد اتفاق نظر میان واحد‌های کسب و کار، ایجاد تیم، مدیریت تغییر، استراتژی مشارکت مشتری و مشارکت کاربران باشد.

در ادامه ۸ گامی که به پیشنهاد SugarCRM می تواند راهنمای شما در این مسیر باشد را با هم مرور می‌کنیم.

۱ – ایجاد هم راستایی با اهداف کسب و کار

مطمئن شوید که استراتژی CRM خود را براساس اولویت‌های سازمانتان تعیین کرده اید به زبان دیگر اهدافی که برای سازمان شما مهم هستند با استراتژی‌های این اهداف محقق خواهند شد. برای رسیدن به این نقطه شناسایی فرآیند‌های کسب و کار و نقاط ضعف سازمان در ارتباط با مشنریان نقشی بسیار مهم دارد.

حال برای تعیین اولویت‌ها از خودتان بپرسید: “ما چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم؟”، “اولویت‌های سازمان ما در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و ارتباط آن‌ها با سی آر ام چیست؟ و “راهکار‌ها و برنامه اجرای آن و ارتباط آن با سی آر ام چیست؟” دقت کنید که برنامه‌ریزی اجرا شامل، پیش‌بینی مالی و مدت زمان لازم برای تحلیل و پیاده‌سازی راهکار می‌باشد.

۲ – مشارکت و تعامل در تیم

مشارکت مدیران ارشد یکی از مهم‌ترین عامل‌ها در رسیدن به موفقیت خواهد بود. مشارکت مدیران چگونه جلب می‌شود؟ زمانی که مدیر ارشد در طراحی استراتژی CRM مشارکت داشته باشد و به این باور برسد که برنامه‌هایی که اجرا خواهد شد موجب بهبود فرآيند‌های کسب و کار، جذب و نگهداری مشتری و در مجموع مواردی بهبود شاخص‌های مالی سازمان خواهد شد. در این صورت شما حمایت مدیر ارشد را خواهید داشت و احتمال موفقیت شما به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

پس از تعیین چارچوب‌های کلی مهم است که تمامی ذینفعان در فرآیند طراحی مشارکت داده شوند. اما توصیه می‌شود که از متخصصین CRM هم استفاده نمایید چرا که یک فرد با تجربه در این حوزه به شما کمک خواهد کرد تا تاثیرات راهکار‌های مدنظرتان در کل کسب و کار ببینید و راهکار‌های موثرتری را برگزینید.

crm چیست

۳ – مشارکت مشتری

در طراحی استراتژی CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری باید مشتری را در نظر بگیرید زیرا در نهایت باید تعاملی اثربخش میان شما و مشتریانتان شکل گیرد. پس مدیریت ارتباط با مشتری موفق کسب و کار را از دید مشتری نیز می‌بیند و هدفش این است که مشتری را به ارزش‌های لازم برساند. دیدگاه مشتری به شما کمک می‌کند تا شکاف‌ها و فرصت‌های موجود را ببینید و استراتژی و فرآیند‌های جدید و مناسبی را برای سازمان خود اتخاذ کنید.

تیم پروژه با در نظر گرفتن دیدگاه و نظرات مشتری نیاز‌های آنان را درک کرده و با در نظر گرفتن فرآیندهای موجود حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی می‌کند.

۴ – فرآیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کسب و کار خود را بهتر بشناسید

حال که راهکار‌های خود برای بهبود را مشخص کرده اید می‌خواهید از سیستمی نرم افزاری نیز کمک بگیرید. برای بهره‌مندی از تاثیر مناسب نرم افزار CRM باید نرم افزار و فرآیند‌های شما با هم همخوانی داشته باشند بنابراین فرآیند‌های خود را شفاف کنید و آن‌ها را با راهکار‌های مدیریت ارتباط با مشتری که ارزیابی می‌کنید مقایسه کنید. (امیدوارم که در زمان تعیین بهبود‌ها بهترین تجربیات را در فرآیندهای خود در نظر گرفته باشید و به آن‌ها نزدیک باشید!)

گردش کارهایی که لازم دارید، برنامه‌های کاربردی که لازم است CRM با آن‌ها یکپارچه شود و… را در نظر بگیرید. این موارد موجب می‌شود که بتوانید بهتر گزینه‌های مد نظر را ارزیابی کرده و همچنین تخمین بهتری از هزینه و زمان پیاده‌سازی سیستم خود داشته باشید.

۵ – اولویت‌بندی فرصت‌ها

تاثیر راهکار‌ها بر میزان درآمد و بهره‌وری سازمان را بسنجید و در مورد آن با مدیران ارشد صحبت کنید. سپس پتانسیل‌های بازگشت سرمایه پیاده‌سازی هر راهکاری که پیاده‌سازی می‌کنید را مطالعه کنید و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. در نظر گرفتن جمیع این موارد به شما کمک خواهد کرد تا برنامه پیاده‌سازی راهکارهای خود را اولویت‌بندی کنید.
به عنوان مثال، اگر بخش حسابداری بتواند با دسترسی به داده‌های فروش، سریع تر وصول مطالبات از مشتریان را انجام دهد و این تاثیر زیادی در نقدینگی شرکت خواهد داشت، می‌توانید پیاده‌سازی راهکار برای آن‌ها را در اولویت قرار دهید.

۶ – تجربه و نظرات کاربرانتان مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی را در نظر بگیرید

اگر کارکنان از مفهوم CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده نکنند، تمام تلاش‌های استراتژیک بی فایده است، بنابراین نظرات و تجربه‌های کارکنان را در هر مرحله از مسیر بگیرید تا بتوانید با عمل به موارد لازم، به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنید.

همچنین امکاناتی جدید که کابران نیاز دارند را وارد لیست نیازمندی‌های خود کنید. البته که همه آنها اولویت بالایی نخواهند داشت برخی از آنها پیاده سازی خواهند شد و برخی دیگر شاید هیچگاه پیاده سازی نشوند.

۷ – یکپارچگی‌های مورد نیاز در سطح نرم افزارها را تعیین کنید

این مورد را در نظر بگیرید که یک نفر در سازمان شما نباید با چندین نرم افزار مختلف کار کند. بنابراین کدام نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی که در مجموعه شما استفاده می‌شود را می‌خواهید ادغام نمایید و لازم است میان چه سیستم‌های یکپارچه سازی شود. پس از این که برنامه‌های مورد نیاز خود را بررسی نمودید استراتژی جهت یکپارچه سازی داده‌ها تعیین نمایید چرا که به مدیریت اطلاعات کمک زیادی می‌کند.

۸ – نظارت، پیگیری، تجزیه و تحلیل، بهینه‌سازی، ارزیابی

پس تعیین استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری پیاده سازی راهکارها را آغاز کنید، مرتبا به خروجی‌ها نگاه کنید. جنبه‌های مختلف تاثیرات مثبت CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) را در کسب و کار خود نگاه کنید سعی کنید مواردی که باید اصلاح شوند را نیز پیدا کرده و مرتبا بازنگری و اصلاح کنید. در بازه‌های زمانی مختلف با بخش‌های مختلف سازمان مرتبط شوید از آن‌ها بازخورد گرفته و آن‌ها را بررسی کنید.

در بازه‌های زمانی مختلف با بخش‌های مختلف سازمان مرتبط شوید از آن‌ها بازخورد گرفته و آن‌ها را بررسی کنید. به آنچه در گذشته انجام داده اید نگاه کنید، آن را تجزیه و تحلیل کنید و تصمیم بگیرید که چگونه می‌توانید آن را برای آینده بهبود دهید.

هدف CRM چیست

CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) به شما کمک می‌کند رابطه با مشتریان فعلی را گسترش دهید، مشتریان جدید جذب کرده و در نهایت از مشتریانتان به خوبی مراقبت کنید.

مشتریان غالبا انتظاراتی را مطرح می‌کنند که معقول است و باید پاسخ داده شود، اما پاسخ گویی به این انتظارات زمانی امکان پذیر خواهد بود که درک درستی از نیاز و احساس مشتری داشته باشیم؛ CRM دقیقا اینجا به کمک شرکت‌ها می‌آید. این نرم افزار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تعداد بالایی از مشتریان را در سیستم‌های خود ثبت نموده، پیگیری‌های مرتبط با آن‌ها را انجام دهند، تمامی تاریخچه ارتباطی مشتری و فعالیت‌های آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی را رصد نمایند و در نتیجه ارتباط با مشتریان را به نحو بهتری مدیریت نمایند. شما می‌توانید داده‌هایی را که در طول استفاده از برنامه جمع می‌کنید، تجزیه و تحلیل نموده و تجربه‌های اختصاصی ارائه دهید که سطح بیشتری از انتظارات مشتری را برآورده می‌کند و روابط ماندگاری با مشتریان ایجاد می‌نماید.

بر اساس آمار‌ها و گزارش‌های ارائه شده از سوی SAP سه معیار مهم در مورد اهمیت CRM برای کسب و کار مشتریان وجود دارد:

افزایش نرخ نگهداشت مشتری به میزان ۵٪، می‌تواند سود را تا ۹۵٪ افزایش دهد.

آنان که در زمینه ارائه تجربه مشتری پیشرو هستند، عملکرد بهتری در بازار دارند.

۸۰٪ از مدیران عامل معتقدند نرم افزار CRM موجب می‌شود تجربه مشتری بهتری ارائه شود.

گارتنر پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۱، Customer Relationship Management بزرگترین حوزه درآمدی در صنعت نرم افزارهای سازمانی خواهد بود. اگر کسب و کار شما رو به پیشرفت است، قطعا نیاز به یک استراتژی برای آینده دارید. شما باید اهداف فروش و منابع سودآوری خود را مشخص نمایید؛ اما به روز بودن اطلاعات و قابل اتکا بودن آن‌ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. شما جریان ورود داده‌های حاصل از فروش، خدمات پس از فروش، بازاریابی و نظارت بر رسانه‌های اجتماعی و تبدیل آن‌ها را به اطلاعات مفیدی در کسب و کار خود را چگونه تفسیر می‌کنید؟

یک نرم افزار CRM می‌تواند نمای کاملی از مشتریانتان به شما نشان دهد. می‌توانید همه آن‌ چه را که نیاز دارید، در یک قاب مشاهده کنید. یک داشبورد ساده و قابل تنظیم که می‌تواند تاریخچه ارتباطات قبلی با مشتری، وضعیت سفارشات آن‌ها، خدمات ارائه شده به مشتری و سایر موارد را به شما بگوید.

CRM و تجربه موفقیت اقتصادی
بنا به گزارش های اوراکل، شرکت‌هایی که قصد رهبری بازار کسب و کار خود را دارند، باید به سرعت پاسخگوی خواسته‌ها و نیاز‌های مشتریانشان باشند. تجربه مشتری در حال حاضر اصلی‌ترین مزیت رقابتی است. با یک استراتژی CRM برنامه‌ریزی شده، شرکت شما می‌تواند بهترین تجربه‌های مشتری را ایجاد کند که وفاداری مشتری را افزایش دهد، مشتریان جدیدی را جذب کند و شرکت شما را در فضای رقابتی پیش ببرد.

ارتباط با مشتری پایه و اساس موفقیت هر نوع کسب و کاری است. چگونگی مدیریت این رابطه برای ایجاد تجربه مشتری حرفه ای نحوه راه‌اندازی در هر مرحله از ارتباط با مشتری به شدت بستگی به وضعیت CRM شما دارد. کسب و کارها باید به دانشی عمیق از مشتریان خود دسترسی داشته باشند و در طول راه از آن دانش استفاده نمایند. این ابزار به شما امکان انجام این کار را می‌دهد بدین ترتیب که شما را قادر می‌سازد اطلاعات مربوط به هر یک از مشتریان خود را در نرم افزار گرد‌آوری و مدیریت نمایید و قدم به قدم مراحل ارتباط با مشتری را به یک فرآیند یکپارچه تبدیل کنید.

برای آشنایی بیشتر با مباحث نرم افزارها می‌توانید صفحه نرم افزار CRM چیست را مطالعه نمایید.

کارکرد CRM چیست

جذب مشتریان بالقوه

شما در نمایشگاه‌های مختلف شرکت می‌کنید و یا از کانال‌های مختلف برای محصولات خود تبلیغات می‌کنید تا مشتریان جدیدی را جذب کنید . CRM که مخفف مدیریت ارتباط با مشتری است به شما کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی درست مشتریان بالقوه خود را به مشتریان بالفعل تبدیل کنید.

جذب مشتری

توسعه روابط مشتریان

نگهداشت مشتریان فعلی بسیار کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. پس باید در حفظ مشتریان خود بکوشید. به موقع به آن‌ها سر بزنید و از نیازهایشان آگاه باشید.

نگهداری و مراقبت از مشتریان

با کمک CRM ( مدیریت ارتباط با مشتری ) می‌توانید روابط خود را با مشتریانتان پر رنگ تر و مستحکم تر سازید. همچنین می‌توانید برنامه‌هایی به منظور cross-sell & up-sell داشته باشید.

مدیریت ارتباط با مشتری

بیشتر بدانید

نرم افزار CRM چیست

نرم افزار CRM، ابزاری است که به شما کمک می‌کند فرآیند‌های مرتبط با مشتریانتان را راحت تر در سطح سازمانتان اجرا نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.