معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی


معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی

براساس دستورالعمل جدید سازمانبورس - افشای فوری اطلاعات الزامی شد

دنیای اقتصاد – باتصویب دستورالعمل افشای فوری اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در بورس، این شرکت‌هاموظف خواهند بود تمام اتفاقات موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد خود رااعم از تغییر یا توقف بخشی از فعالیت‌ها، خرید یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها،برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نتیجه آن، تغییرات در ترکیب هیاتمدیره، انعقاد قراردادهای مهم، تولید محصولات جدید، مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاریو هرگونه تغییر در آنها، استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه، خرید و فروش‌هایمهم دارایی و هرگونه افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌ها را در سریع‌ترینفرصت ممکن به سازمان بورس ارسال و همزمان جهت اطلاع عموم منتشر کنند. همزمان،شورای بورس نیز دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی‌سازی را تصویبکرده است.

مقررات افشایفوری اطلاعات ابلاغ شد

گروه بورس – دستورالعملپراهمیت افشای فوری اطلاعات شرکت‌های بورسی دیروز منتشر شد.

سازمان بورس دراین دستورالعمل شرکت‌های حاضر در بورس را موظف به افشای آنی اطلاعات رویدادهایشرکت برای جلوگیری از نشت اطلاعات به بیرون شرکت، تایید دارندگان امضای مجاز،افشای اطلاعات بدون جانبداری، منع غیررسمی اطلاعات، منع استفاده شخص از اطلاعاتو . از جمله مواد قانونی آیین‌نامه جدید است.

در ایندستورالعمل آمده است که در صورت ‌رعایت‌نکردن هر یک از مواد این دستورالعمل،موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقرراتانضباطی مربوطه پیگیری می‌شود.

به گزارش پایگاهاطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هیات‌مدیره سازمان بورس در اجرای بندهای 11 و 18 ماده7 و ماده 45 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل را در 3فصل، 21ماده و 9تبصره به تصویب رساند.

متن کاملدستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده، نزد سازمان بورس و اوراق‌بهاداربه شرح زیر است:

فصل اول – تعاریفو اصطلاحات

ماده 1 – اصطلاحاتو واژه‌هایی که در ماده 11 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوبآذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعملبه کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1 - ناشر بازارخارج از بورس: ناشری که اوراق‌بهادار آن نزد سازمان ثبت‌شده و در بازار خارج ازبورس پذیرفته شده باشد.

2 - فعالیتنامتعارف بازار: به هر گونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق‌بهادارناشر اطلاق می‌شود.

فصل دوم – کلیات

ماده 2 - ناشرموظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های موردنظرسازمان، به صورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود به سازمان ارسال و هم‌زمانبا طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

ماده 3- سیستم‌هایمالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوه تنظیم گزارش‌های موضوع ایندستورالعمل، باید مطالب مقررات باشد.

ماده 4- موارد،ضرورت‌ها و روش‌های افشاء که در این دستورالعمل تاکید شده است، حداقل الزامات درزمینه افشاء اطلاعات می‌باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و بایدافشای فوری شود، برعهده ناشر است.

ماده 5- اطلاعاتافشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعاتدارای تاثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تاثیر مثبت منتشرمی‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان به صورت کمی ارائهشود.

ماده 6- ارائهاطلاعات به تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردیو یا انتخابی باشد مگر این که اطلاعات مزبور قبلا با رعایت معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی مفاد این دستورالعملافشا شده باشد.

فصل سوم – مواردافشا

بخش اول: گزارش‌هاو صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای

ماده 7 – ناشربورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یافرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید.

1 - صورت‌هایمالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاریمجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

2 - گزارش هیات‌مدیرهبه مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

3 - اطلاعات وصورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس ازپایان مقاطع سه ماهه.

4 - صورت‌هایمالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر

60 روز بعد ازپایان دوره 6 ماهه و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقیهستند حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.

5 - صورت‌هایمالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هاییکه ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی.

3-10 – اطلاعاتپرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاریدر اوارق بهادار می‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداکثر 30 روز پس ازپایان دوره سه ماهه.

تبصره 1: ناشرانغیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای 1، 2، 3 و 4 اینماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاریاست.

تبصره 2 : ناشرانبازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 3، 4، 6، 8،9 و 10 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسطآنها اختیاری است.

تبصره 3: شرکت‌هایواسطه‌گری مالی که عمدتا به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند (با کد صنعت 65-99مطابق استاندارد ( ISIC )از افشای اطلاعات مورد نظر در بند 7 این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 4: زمانارسال اطلاعات مندرج در بند 9 این ماده در خصوص ناشران بازار خارج از بورس درپایان هر دوره سه ماهه می‌باشد.

تبصره 5: درصورتی‌ که گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای موضوع این ماده، قبلاز مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فورا توسط ناشر افشا شود.

تبصره 6: حسابرسانمعتمد سازمان، موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی توسط ناشر، حداکثرظرف مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدامکنند.

بخش دوم: مجامععمومی

ماده 8- ناشرموظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌هایکثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاریمجمع افشا کند.

دستور جلسه مجامععمومی باید صریح و واضح باشد.

موضوعات مهم ازقبیل انتخاب اعضای هیات‌مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود واندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصا در دستور جلسه قید شود و قابل طرحدر بخش «سایر موارد» نمی‌باشد.

معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی ماده 9- ناشرموظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفتهپس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورتجلسه مورد تایید هیات رییسه مجمع راافشا کند.

ماده 10- ناشرموظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 10روز پس از تاریخ تشکیل مجمعبه مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغثبت، افشا کند.

ماده 11- درصورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیات‌مدیره بوده و دستور جلسه هیات‌مدیرهتصویب اجرای افزایش سرمایه، باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخبرگزاری جلسه هیات‌مدیره، مراتب را افشا و علاوه بر افشای فوری صورتجلسه موردتایید اعضای معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی هیات‌مدیره را افشا کند.

ماده 12- ناشرموظف است جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات‌مدیره را قبل ازبرگزاری مجمع عمومی عادی افشا کند.

در صورتی که مجمععمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات‌مدیره تصویب کند، جدولزمانبندی پرداخت سود نقدی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30روز پس ازتاریخ مجمع افشا شود.

بخش سوم: اطلاعاتمهم

ماده 13- ناشرموظف به افشاری فوری اطلاعات مهم است. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیراست:

الف- رویدادهایموثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل:

- تعلیقیا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر.

- تغییردر نوع فعالیت اصلی ناشر.

- تحصیلیا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، که تاثیر بااهمیتیبر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.

- برگزارییا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بااهمیت و نتیجه آن.

- تغییردر روش یا رویه حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن.

- تغییردر ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی اشخاص حقوقی و تغییرمدیرعامل ناشر.

- انعقاد،انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.

- دعاویمهم مطروحه‌ له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاعاختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاه‌ها و مراجع قانونیدیگر و نیز اعمال وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.

- کشفذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل توجه توسط شرکت‌های تامین‌کننده مواداولیه ناشر.

- تولیدمحصولات جدید، ارائه خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یامشتریان جدید.

- تایید،تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسمیا علامت تجاری.

- مشخصاتطرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر با اهمیت در آن.

- توقففعالیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه‌کنندگانعمده ناشر.

- عدمتوانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادرآن.

- اعلاممیزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام.

- تصمیماتمجامع عمومی ناشر.

ب – تصمیمات وشرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع مالی ناشر از قبیل:

- افزایشیا کاهش سرمایه ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل.

- انتشاراوراق بهادار جدید.

- تغییردر سیاست تقسیم سود ناشر.

-عواملتاثیرگذار در سایر اجزا ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یاارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی با اهمیت و تامین مالی خارج از ترازنامه.

-استقراضیا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.

ج-تغییر درساختار مالکیت ناشر از قبیل:

-تغییرعمده در ساختار مالکیت ناشر به نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.

-تغییردر ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب.

د- سایر اطلاعاتمهم موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاری از قبیل:

-انتقــالیا واگذاری ماشین آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر.

-خریدیا فروش با اهمیت دارایی‌های ناشر.

-توثیقیا فک رهن بخش

قابلتوجهی از دارایی‌های ناشر.

-ایجادیا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی با اهمیت.

-تغییربا اهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر یا برنامه‌های آتی مدیریت، به همراه دلایلمربوطه.

-افزایشیا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌های ناشر در آینده قابل پیش‌بینی به همراهدلایل مربوطه.

-ورودخسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتش‌سوزی، سیل، زلزله و . ) یا ورودخسارت به واسطه انجام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.

-تعدیلاتسنواتی با اهمیت.

-درخواستبرای خروج از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و دلایل آن.

هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکت‌های تحت کنترل که اثر بااهمیتی بر فعالیت، وضعیتمالی و نتایج عملکرد شرکت مادر(اصلی) دارد.

تبصره:ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد شرکت یا برنامه‌های آتی مدیریترا به همراه دلایل مربوطه، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم‌های تعیین شدهحداکثر ظرف 2روز کاری بعد به سازمان ارائه نماید.

ماده14- درصورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطلاعات خلاف واقع معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی و یا گمراه‌کننده و یامستندات جعلی باشد، ناشر مکلف است، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوصشایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید.

ماده15- ناشرمی‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تاخیر (پس ازرفع محدودیت‌های ذیل) افشار نماید:

الف- افشای فوریموجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود.

ب- ناشر در حالانجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج- افشای فوری،مزایای قابل‌توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

د- موضوع موردافشا پیوسته در حال تغییر باشد.

تبصره: ناشرمکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی فوری اطلاعات اقدام نموده ودلایل استناد به هریک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازماناعلام نماید.

ماده 16- درصورتی که تاخیر در افشای اطلاعات موضوع ماده 15، منجر به اشاعه اطلاعات مزبور یادادوستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف بهافشای فوری آن اطلاعات است.

ماده 17- بهمنظور جلوگیری از انتشار اطلاعات افشا نشده موضوع ماده 16، ناشر ملزم به رعایتموارد زیر است:

الف- دسترسی بهاطلاعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذی‌صلاح ناشر باشد و این اطلاعات صرفادر رابطه با وظایف و مسوولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.

ب- در صورتی کهلازم باشد اطلاعات مزبور در اختیار کارکنان، وکلا، حسابداران، حسابرسان، مشاورانمالی ناشر یا سایر اشخاص ذی‌صلاح قرار گیرد، نهانی بودن این اطلاعات و ممنوعیتاستفاده شخصی از آن در دادوستد متکی به اطلاعات نهانی به آنها تاکید شود.

تبصره: اشخاصمذکور در این ماده جزو مصادیق اشخاص دارنده اطلاعات نهانی موضوع تبصره (یک) ماده(46)قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 محسوب می‌شوند.

ماده 18- کلیهناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسبمورد افشا نمایند.

ماده 19- سازمانمی‌تواند مکاتبات فی‌مابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع به عموم اعلامنماید.

ماده 20- درصورت عدم رعایت هریک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانونبازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.

ماده 21- ایندستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیات‌مدیره سازمان لازم‌الاجرا است.

ماراتن دلار و یورو

به جرات می توان گفت که بعد از جنگ جهانی دوم، دلار آمریکا تنها ارز بین المللی رایج در سطح جهان بود و غالب دولتها، شرکتهای چند ملیتی و. مبادلات تجاری خود را بر این اساس انجام می دادند .این مسئله موجب شد تا دلار به یک معیار سنجش در اقتصاد جهانی تبدیل شود.

با ظهور قدرتهای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، هند و غیره در دهه های بعد و به ویژه پس از فروپاشی شوروی، دلار معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی آمریکا حاکمیت مطلق خود را بر بازارهای مالی و تجاری جهان از دست داد و در نهایت وجود ارزهای معتبر با پشتوانه قوی مانند یورو را پذیرفت. از آن زمان ماراتن میان دلار و یورو به منظور تسلط بر بازارهای جهانی آغاز شد.یورو واحد رسمی پول کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و پس از مدت کوتاهی که از عمر آن می گذرد توانسته است جایگاه مناسبی در معاملات و تجارت های جهانی بدست آورد.

در شرایط کنونی یورو با پشتوانه اتحادیه اروپا به یک ارز معتبر تبدیل شده است، اگر چه تاکنون نتوانسته است جایگزین کامل دلار در بازارهای مالی جهان شود اما حداقل توانسته است حاکمیت مطلق آن را با چالش جدی روبرو سازد.


پس از آغاز بحران اقتصادی قاره سبز حمایت بازارهای آسیایی از یورو ، تاثیر مهمی در ثبات نسبی این ارز مقابل دلار داشته است. این مساله کمک کرده تا یورو بتواند در مقابل اثرات مثبت دلار که در نتیجه کاهش میزان بیکاری در آمریکا حاصل شده است، ایستادگی کند.


مانوئل اولیوری تحلیلگر مسائل اقتصادی در زوریخ می گوید: به نظر می رسد که آمریکائی ها در انتظار اخبار خوشایندتری از مقامات بانک مرکزی کشورشان در مورد کاهش شاخص بیکاری هستند، بنابراین احتمال دارد که ارزش دلار همچنان افزایش یابد.


اما صرف انتشار یک گزارش در مورد کاهش بیکاری، علامت قابل اعتمادی برای تغییر در سیاست پولی نیست. از سوی دیگر با توجه به سیاستهای مالی و پولی کشورهای منطقه یورو به نظر می رسد که موقعیت دلار و یورو نسبت به همدیگر همچنان ثابت بماند.


دلار و یورو به عنوان دو رقیب جدی در عرصه تجارت بین المللی مطرح بوده و تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی قرار دارند با این حال دامنه تجارتها بر اساس یورو هر روز افزوده می شود و کشورهای اروپایی توانسته اند این ارز نوپا را در برابر رقیب بزرگی مانند دلار سر پا نگه دارند.

پشتوانه قوی یورو و تمایل هر چه بیشتر کشورها و شرکت های بزرگ و کوچک بین المللی و محلی به انجام تجارتهای خود با این ارز، از مهمترین عوامل ثبات و حتی رشد ارزش آن در معاملات و تجارت جهانی است بنابراین ماراتن دلار و یورو با فراز و نشیب های معمول کماکان ادامه خواهد داشت اما آنچه که پیروز این ماراتن را مشخص می کند سیاستهای مالی اتحادیه اروپا در مقابل استراتژی های اقتصادی کاخ سفید است.

باید منتظر ماند تا تحولات اقتصادی آینده در بازارهای بین المللی شاخص برابری دلار در مقابل یورو را مشخص نماید.

آموزش بورس | تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

اگر به سرمایه گذاری علاقمند باشید یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در اختیار دارید توانایی تصمیم گیری در مورد زمان خرید و فروش سهام و سایر سرمایه گذاری‌ها است. برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید و فروش، باید سرمایه گذاری‌های خود را آنالیز کنید. محبوب‌ترین روش‌های آنالیز سهام به دو گروه تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.
• تحلیل بنیادی بر پتانسیل مالی نهفته در دارایی‌های یک سرمایه گذاری متمرکز است.
• تحلیل تکنیکال بر روند اخیر بازار و عملکرد سهام متمرکز است.
• هر دو روش طرفداران سرسختی دارند و درک نحوه کار آنها مهم است.
• وقتی به دنبال لحظه مناسب خرید یا فروش یک سرمایه گذاری باشید، هر روش دیدگاه متفاوتی را به شما می‌دهد.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی سهام را با تمرکز بر اصول و بنیان شرکت آنالیز می‌کند. این یعنی برای تعیین ارزش کلی شرکت و ارزش هر سهم بایستی سود، بدهی و سایر معیارهای عملکردی را بررسی کنید.
تحلیل بنیادی اغلب از نسبت‌هایی برای مقایسه سهام مختلف استفاده می‌کند. این امر به شما کمک می‌کند ارزش پایه شرکت را درک کنید. به معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی عنوان مثال، اگر شرکتی برای هر سهم ۲۰ دلار درآمد کسب کند، می‌توان فرض کرد که قیمت سهام آن باید دو برابر شرکت مشابهی باشد که ۱۰ دلار برای هر سهم سود می‌سازد. اما این مثال ساده فقط اندکی از آنچه را که می‌توانید با تحلیل بنیادی انجام دهید نشان می‌دهد.
هنگام تحلیل بنیاد یک شرکت، سرمایه گذار ممکن است مجبور باشد برخی فرض‌ها را در نظر بگیرد. به عنوان مثال می‌توانید مفروضاتی مانند درآمد، سودآوری یا حتی نرخ رشد سود تقسیمی سهام یک شرکت را برای تخمین ارزش یک سهم داشته باشید. سرمایه گذاران از فرمول‌هایی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)، تحلیل جریان نقدی تنزیل شده (DCF)، مقایسه نسبت و بسیاری از فرمول‌ها و مدل‌های دیگر برای پیش بینی خود استفاده می‌کنند.
یکی از طرفداران عمده تحلیل بنیادی، وارن بافت Warren Buffet سرمایه گذار معروف است. بافت از تحلیل بنیادی برای برگزیدن بخشی از سهام ارزش محور در کارنامه خود استفاده می‌کند. بنجامین گراهام Benjamin Graham، استاد دانشگاه بافت، یکی دیگر از طرفداران بزرگ روش‌های سرمایه گذاری ارزش محور بود که بر اصول بنیادی یک شرکت متمرکز است.
اگر فکر می‌کنید عملکرد مالی یک شرکت عامل اصلی ارزش دهی به آن است، هنگام انتخاب سهام باید در وهله اول به تحلیل بنیادی بپردازید.

ابزارهای محبوب جهت تحلیل بنیادی

نسبت P/E: نسبت قیمت به درآمد که اغلب به آن نسبت پی بر ای نیز گفته می‌شود، قیمت سهام را بر اساس سود شرکت‌ها‌ مقایسه می‌کند. همانطور که از نام آن پیداست این نسبت قیمت سهام را بر سود هر سهم تقسیم می‌کند. این نسبت را با سایر سهام در صنایع مشابه مقایسه کنید تا دیدی نسبت به اینکه قیمت سهام آن شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها چگونه است داشته باشید.
سود به ازای هر سهم EPS: سود به ازای هر سهم یک محاسبه ساده است که به شما می‌گوید درآمد یک شرکت برای هر سهم چقدر است. برای محاسبه، به سادگی درآمد شرکت را بر تعداد سهام تقسیم کنید. اکثر وب سایت‌های مالی این نسبت را بدون نیاز به انجام محاسبه ریاضی از سوی شما، ارائه می‌کنند.
نسبت PEG: نسبت PEG، پی بر ای را با توجه به نرخ رشد شرکت نشان می‌دهد. شرکت‌هایی که رشد سریع دارند احتمالاً در آینده ارزش‌شان بیش از شرکت‌هایی است که رشد کندتری دارند. نسبت PEG این نرخ رشد را در نظر می‌گیرد.
ارزش دفتری: ارزش دفتری یا ارزش دفتری هر سهم، سنجش محافظه کارانه ارزش شرکت است. ارزش دفتری به بررسی این موضوع می‌پردازد که اگر امروز شرکت نقد شود ارزش آن چقدر خواهد بود. اگر قیمت سهام کمتر از ارزش دفتری هر سهم باشد، احتمال زیادی وجود دارد که سهام کمتر از ارزش واقعی خود قیمت خورده باشد.
حقوق صاحبان سهام: حقوق صاحبان سهام (ROE) درصدی است که با تقسیم درآمد خالص یک شرکت بر تعداد سهام سهامداران محاسبه می‌شود. حقوق صاحبان سهام صرفاً کل دارایی‌های شرکت منهای بدهی‌های آن است.

جوانب مثبت و منفی تحلیل بنیادی

مزایا:

• براساس عملکرد مالی شرکت است.
• برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت ایده آل است.
• از معیارهای متداول استفاده شده در محبوب‌ترین پلاتفرم‌های معاملاتی استفاده می‌کند.

معایب:

• ارزش دارایی معمولاً براساس نتایج مالی گذشته است.
• قیمت‌ هدف سهام اغلب بر اساس همتایان کمپانی و بر اساس فرضیاتی که می‌توانند ذهنی باشند تعیین می‌شود.
• تعداد زیادی از آمار و اعداد فقط به صورت فصلی به روز می‌شوند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال بر روند قیمت یک دارایی مانند قیمت سهام یک شرکت متمرکز است. تحلیلگران تکنیکال به جای تمرکز بر درآمد، به تغییرات اخیر در قیمت آن دارایی نگاه می‌کنند تا آنچه را که احتمال می‌دهند در آینده رخ می‌دهد ترسیم کنند.
تحلیل تکنیکال از نمودارها و مدل‌های تحلیل آماری برای تخمین قیمت دارایی در یک بازار به سرعت در حال تغییر استفاده می‌کند. همچنین از تحلیل تکنیکال در دنیای پرسرعت آپشن‌ها (قرارداد اختیار خرید)، معاملات فارکس هم استفاده می‌شود.
بخش عمده‌ای از تحلیل تکنیکال شامل بررسی رفتار معمول یک سرمایه گذاری خاص است. در یک تحلیل تکنیکال مقدماتی ممکن است سهام از این جنبه که آیا قیمت آن بالاتر یا پایین‌تر از روند قیمت گذاری اخیر است بررسی شود. اگر پایین‌تر باشد، می‌تواند نشانه افزایش قیمت سهام باشد. اما اگر قیمت بالاتر از روند باشد، می‌تواند به معنای گران بودن و آمادگی برای افت قیمت تعیین شود.
ماهیت تحلیل تکنیکال سهام آن را برای معامله گران کوتاه مدت که به دنبال کسب سود سریع هستند ارزشمند می‌سازد.

ابزارهای محبوب برای تحلیل تکنیکال

خط روند و الگوها: مهم‌ترین مهارت برای تحلیل تکنیکال شامل توانایی خواندن و درک نمودارها است. معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال از خط روند، الگوهای ادامه روند و الگوهای معکوس برای پیش بینی حرکت‌های آینده قیمت استفاده می‌کنند. مثالی در این زمینه باندهای بولینگر است که از میانگین متحرک به علاوه و منهای دو انحراف استاندارد پیروی می‌کنند.
شاخص قدرت نسبی: شاخص قدرت نسبی (RSI) سرعت تغییرات قیمت یک دارایی را اندازه گیری می‌کند و به تعیین اینکه بیش بها داده شده یا کم بها داده شده باشد کمک می‌کند.
اندیکاتورهای حجم: چندین اندیکاتور مختلف، حجم خرید و فروش را در یک بازه زمانی دنبال می‌کنند. اوسیلاتورها نمونه‌ای از یک اندیکاتور نشانگر حجم هستند که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جوانب مثبت و منفی تحلیل تکنیکال

مزایا:

• براساس روند اخیر بازار است.
• همۀ معامله‌گران به اطلاعات مشابهی دسترسی دارند.
• ابزارهای پیشرفته آنالیز نمودارها به تصمیم گیری‌های معاملاتی کمک می‌کنند.

معایب:

• وضعیت مالی شرکت را در نظر نمی‌گیرد.
• معامله‌گران الگوریتمی‌ می‌توانند سریعتر از انسان‌ها تصمیم بگیرند.
• برخی از استراتژی‌ها ممکن است برای معامله‌گران جدید بسیار پیچیده و ترسناک باشند.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال

تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام بسیار متفاوت هستند و هرکدام طرفداران خاص خود را دارند. اما سرمایه گذاران عاقل هر دو را درک کرده و می‌توانند هنگام ارزیابی سهام از هر یک استفاده کنند.
تحلیل بنیادی بر روندهای بلند مدت مالی و نحوه عملکرد یک شرکت در مقایسه با همتایان خود در بازار متمرکز است. اگر شرکتی درآمد زیادی کسب کند، تحلیل بنیادی می‌گوید قیمت آن احتمالاً باید افزایش یابد. اما اگر شرکتی ضرر می‌دهد، قیمت باید پایین بیاید. برای این موارد جنبه‌های تکنیکال بسیاری در پشت صحنه اتفاق می‌افتد. اما اصل تحلیل بنیادی رسیدن به قیمت هدف بر اساس گزارش‌های مالی شرکت است.
نکته منفی بزرگ این است که در مورد داده‌های سخت تقریباً همیشه به گذشته نگاه می‌کنید. هر شاخص آینده نگری، برآورد شرکت یا تحلیل خود شما است. اما اگر تحلیل را بخوبی انجام دهید، می‌توانید یک سرمایه گذاری بلند مدت برنده را انتخاب کنید.
از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال در درجه اول روندهای اخیر را برای کسب سود کوتاه مدت بررسی می‌کند. اگر معامله گران سهام را در جهت خاصی حرکت ‌دهند ممکن است آن را تشخیص داده و کسب سود کنید.
معامله گران تکنیکال به طور کلی نگران این نیستند که یک شرکت در عرض پنج یا ده سال چه چیزی بدست خواهد آورد. آنها بیشتر به آنچه سهام در روزها و هفته‌های آینده انجام خواهد داد اهمیت می‌دهند.

سهامداران

کدام یک برای شما بهتر است؟

تصمیم گیری در مورد بهتر بودن هر یک از دو مورد به سبک و اهداف سرمایه گذاری شما بستگی دارد. حتی ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد پورتفوی خود از ترکیبی از این دو روش استفاده کنید.
• تحلیل بنیادی برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند روی عملکرد شرکت تمرکز کنند و تمرکز طولانی‌تری روی سرمایه گذاری‌های خود دارند، بهترین است. تحلیل بنیادی برای بازنشستگی و سایر حساب‌های سرمایه گذاری بلند مدتی ایده‌آل است که در آن نتایج فعالیت‌های یک کسب و کار با گذشت زمان، قیمت سرمایه گذاری را شکل می‌دهد.
• تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند از حرکت قیمت استفاده کنند بهترین است. این روش تمایل به بیشترین سود برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و سرمایه گذاران علاقمند به دارایی‌های پر ریسک و استراتژی‌های معاملاتی دارد.

روش‌های دیگر تحلیل سهام

تحلیلگران خبره از اکسل استفاده می‌كنند تا عوامل پیرامون درآمد، هزینه‌ها، روند سودآوری، روند فروش و مقایسه با رقبای صنعت را مورد ارزیابی قرار داده و قیمت‌ سهام هدف را ارائه کنند. آنها اغلب به ترکیبی از شاخص‌های تکنیکال و بنیادی اعتماد می‌کنند.
علاوه بر این ابزارها، سرمایه گذاران ممکن است به یک صنعت یا مدل تجاری خاص نگاه کنند و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری بلند مدت مد نظر داشته معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی باشند. آنها همچنین ممکن است به سرمایه گذاری رفتاری علاقمند باشند. این استراتژی سرمایه گذاری معطوف به شرکت‌هایی است که شناخت بهتری نسبت به آن دارند.
مطمئن شوید که روش تحلیل مورد استفاده شما روش خوبی است زیرا یک روش بد می‌تواند منجر به سرمایه گذاری در شرکت‌های بی‌کیفیت شود. در صورت تردید، پایبندی معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی به اصول بنیادی و تکنیکال یک استراتژی امتحان شده و واقعی برای مدیریت سرمایه گذاری‌ها ارائه می‌دهد.

تفاوت‌ها را درک کنید

در بررسی نحوه تحلیل سهام و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحلیل بنیادی و تکنیکال محبوب‌ترین روش‌ها هستند. تحلیل بنیادی یک روش تحلیل بلند مدت است. این روش بر عملکرد مالی یک شرکت گاهی اوقات در مقایسه با کمپانی‌های مشابه در صنعت متمرکز است. تحلیل تکنیکال سهام یک روش تحلیل کوتاه مدت است. این روش تمرکز بر نوسانات و روند قیمت بازار دارد.
بسته به اهداف سرمایه گذاری یک روش می‌تواند برای شما مناسب باشد. فقط بایستی اطمینان حاصل کنید که همیشه ابزارها و روش‌های مورد نظر را بدرستی استفاده می‌کنید تا اشتباهات گران قیمتی در بازارها مرتکب نشوید.

قیمت طلا در سراشیبی سقوط | طلا چقدر شد؟

​طلا هفته پیچیده ای داشت و آمار اقتصادی مختلف و موضع موافق تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی کانادا نیروی صعودی را از این فلز ارزشمند دور کرد.

جشنواره پاییزی

قیمت طلا در سراشیبی سقوط | طلا چقدر شد؟

طلا یک بار دیگر به پایین مرز ۱۸۰۰ دلار سقوط کرد و تحلیلگران وال استریت را نسبت به روند قیمت این فلز ارزشمند در هفته جاری بدبین کرد.

طلا هفته پیچیده ای داشت و آمار اقتصادی مختلف و موضع موافق تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی کانادا نیروی صعودی را از این فلز ارزشمند دور کرد.

بهای معاملات هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا آخرین بار ۱۸ دلار و ۷۰ سنت معادل یک درصد کاهش یافت و در ۱۷۸۳ دلار و ۹۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود یک درصد کاهش نشان داد اما رشد ماهانه یک درصدی داشت.

بازارها سرگرم هضم کندی شدید اقتصاد آمریکا بودند که برای سه ماهه سوم گزارش شد. همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که معیار محبوب بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم است، در سپتامبر در نرخ بالای ۳.۶ درصد ماند. بانک مرکزی کانادا هفته گذشته با پایان دادن به برنامه تسهیل پولی و جلو بردن زمان افزایش نرخهای بهره همه را غافلگیر کرد.

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۳ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۵۳.۸ درصد نسبت به روند قیمت طلا بدبین بودند در حالی که ۳۰.۸ درصد نظر خنثی داشتند و ۱۵.۴ درصد به افزایش قیمت خوش بین بودند.

سرمایه گذاران خُرد همچنان نسبت به طلا خوش بین ماندند. از میان ۷۴۵ نفری که در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند، ۶۰.۵ درصد به قیمت طلا خوش بین، ۲۲.۵ درصد بدبین و ۱۷ درصد نظر خنثی داشتند.

مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس به کیتکونیوز گفت: حساب باز کردن بازار روی افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره و تحکیم سریعتر سیاست پولی روی قیمت طلا تاثیر گذاشته است. طلا هفته گذشته بالاترین سطح محدوده معاملاتی اخیرش را تست کرد اما در آستانه تعطیلات پایان هفته ریزش کرد و به قیمت پایین جدیدی نزولی کرد. به نظر می رسد پیشروی اکتبر به پایان رسیده باشد. هدف قیمت طلا در هفته جاری ۱۷۶۸ دلار و سپس ۱۷۵۷ دلار است.

سقوط سنگین قیمت طلا رقم خورد

قیمت طلا

دلار قویتر عامل دیگری است که باعث شده است تحلیلگران نسبت به روند قیمت طلا در کوتاه مدت بدبین باشند.

کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی SIA در این باره گفت: من به دلار آمریکا در هفته جاری خوش بین هستم. با تداوم رشد فشارهای تورمی، تصور می کنم بانک مرکزی آمریکا لحن موافق افزایش نرخهای بهره را در نشست آتی خود داشته باشد و به آغاز تعدیل برنامه ماهانه خرید اوراق قرضه اشاره کند.

نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه اعلام می شود و مهمترین رویداد هفته خواهد بود. رویداد مهم بعدی انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا در روز جمعه است.

تحلیلگرانی که نظر خنثی دارند، تاکید می کنند تا زمانی که طلا نتواند مرز ۱۸۰۰ دلار را با موفقیت بشکند، در بازه معاملات وسیعی که گرفتار شده است، خواهد ماند.

جیم ویکاف، تحلیلگر ارشد کیتکونیوز گفت: روند طلا در نمودار روزانه افزایشی است اما روز جمعه خریداران ضعیف شدند و طلا باید نیروی جدیدی را نشان دهد تا روند صعودی را زنده نگه دارد.

دارین نیوسام، رییس شرکت دارین نیوسام آنالایز اظهار کرد: در کوتاه مدت طلا باید هدف ۱۷۶۰ دلار را حفظ کند که سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می شود.

دستگاه قضا، پناه مظلومان است/ اقامه عدل از شئون امام جامعه است که به قضات تفویض می شود

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: بسیاری از کسانی که مظلوم واقع می شوند، چشم به دستگاه قضا دارند. به گزارش فت فتو؛ حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه رییس کل معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی دادگستری استان کرمان گفت: آن موضوعی که در نگاه دینی بحث […]

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: بسیاری از کسانی که مظلوم واقع می شوند، چشم به دستگاه قضا دارند.

به گزارش فت فتو؛ حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: آن موضوعی که در نگاه دینی بحث مهمی است این است که مسئولیت ها را که تحویل می گیریم صادقانه باشد و زمانی که این مسئولیت را به فرد بعدی می دهیم و خروج از مسئولیت داریم نیز صادقانه باشد و معیار سنجش موفقیت در دنیا و عقبی همین است که در این دوران چه اندازه تلاش کرده ایم و توانستیم کار را پیش ببریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ادامه داد: تغییر و تحولات و آیین تکریم و معارفه، امر کاملا طبیعی است و هر مسئولیتی که تحویل می گیریم، روزی باید آن را تحویل دهیم.

امام جمعه شهر کرمان افزود: امروز آیین تکریم و معارفه در یکی از حساسیت ترین و مهمترین دستگاه های کشور، دستگاه قضا را در استان کرمان شاهد هستیم که بسیاری از کسانی که مظلوم واقع می شوند، چشم به این دستگاه دارند.

وی بیان کرد: چند محور در موفقیت دکتر موحد تاثیر داشت؛ اولین محور صداقت، دیانت و عدالت محوری است که وی همه همت را در دوران مسئولیت خود در این عرصه گذاشته بود و این معیاری که در دستورکار همه قاضیان و کارکنان دستگاه مهم و توانمند وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی ابراز کرد: محور دوم دانش قابلی که یدالله موحد در کلاس های درس آموزش دیده و دانشی که در مسیر کار کسب کرده است که از این جهت نیز چهره قابل و شایسته ای است و این مسئله، اهمیت مجموعه دادگستری را در این استان می رساند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار کرد: محور سوم در کارنامه دکتر موحد تجربه چند دهه کار در دستگاه حساس قضا در رده های مختلف است که توانست موفقیت چشمگیری را رقم بزند؛ موحد، چهره منطقی و اهل تعامل با مجموعه های بیرون از مجموعه کاری هستند.

امام جمعه کرمان خاطر نشان کرد: حجت الاسلام و المسلمین حمیدی مسئولیت رییس کل دادگستری استان کرمان را به عهده می گیرد که یکی از پشتیبانی های بزرگ معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی وی نگاه مومنانه، صادقانه و رعایت تقوا است که از زمان آغاز ورود به حوزه در این برادر وجود داشته و امروز قوی تر شده است و این رویه در دوران خدمت در این دستگاه در جاهای مختلف خود را نشان داده است.

محمد مهدی فداکار در مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: از ضرورت های اقامه حکومت، اقامه عدل است که جز با حکومت میسر نیست.

استاندار کرمان ابراز کرد: اقامه عدل از شئون ولی فقیه و امام جامعه است که این امر به قضات تفویض می شود و کار بسیار سخت و مسئولیت بسیار مهمی است که جایگاه بسیار رفیع و بلندی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.